Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is niet gemaakt, zij ligt in de volksziel, — en de knapste politieke ingenieur kan geen brug slaan over de kloof tusschen Links en Rechts. Wat in beginsel van elkaar verschilt blijve gescheiden, ook al is het wèl mogelijk op sommigepunten van praktisch beleid samen te werken, — dit kan zelfs plicht zijn. Voor 't overige dient echter bij geestverwanten aansluiting gezocht, en gaat dit van harte, — wij hebben het in de Novemberdagen gezien, — dan staan wij sterk in den strijd tegen de beginselen der revolutie;

En nu een tweede raad.

Onze werklieden moeten op 't pad.

Ieder uwer kent het N. V. V. Dit héét een vakverbond,, en 't is het tot op zekere hoogte. Maar het is tevens een politiek instrument in de handen der sociaal-democratie. Dit zij zoo 1 Ma ar m éér dan bedroevend is het, dat tal van Christelijke arbeiders zich bij dien bond hebben laten inlijven, om handen spandiensten aan den ongekroonden koning der revolutionairen te bewijzen. Wij zullen hen niet door verwijten verbitteren. De meesten hunner zijn er ingeloopen, al is dit er in loopen geen kwitantie voor hun schuld, die zij tegenover God en de menschen op zich geladen hebben. Zij hebben te veel naar de vleitaal van Absalom geluisterd. Er stak. immers geen kwaad in om met de revolutionairen voor hooger loon en korter arbeidsduur te ijveren ? De socialisten waren toch maar „de" arbeiders-partij. De Christelijke werklieden telden toch eigenlijk niet mede. Dat waren toch eigenlijk groote nullen zonder innerlijke waarde. Zij. wilden die nullen wel graag achter hun cijfer hebben, — dét wel, — elke nul maakte de partij tienmaal zoo sterk, maar als zij op zichzelf bleven staan, beteekenden zij niets.

Menige arbeider uit onze kringen is zoo gelijmd. Er was dan wel even een vragen, hoe het met hun Christendom zou gaan, maar de revolutionairen stelden hen dra gerust: men kon als lid van de partij, o, zulk een best Christen zijn. Niemand zou een vinger naar u uitsteken om u in uw dierbaarste overtuiging te krenken. Men dacht er niet aan u uw Bijbel af te nemen. Er waren zelfs domineesin de partij!...

Sluiten