Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan 'het einde van mijne academische studiƫn gekomen, is het mij eene behoefte mijn oprechten dank te betuigen aan hen, die mij gedurende deze jaren hebben geleid.

In de eerste plaats aan U, Hooggeleerde Brugmans, zeer geachte Promotor! Gij hebt er mij opmerkzaam op gemaakt, dat het gewenscht was het onderzoek door J. ter Gouw ingesteld ten behoeve van zijne Geschiedenis van Amsterdam te vervolgen. Dank aan U, niet alleen voor Uw voortreffelijk onderwijs en de belangstelling, waarmee Gij mij bij het schrijven van dit proefschrift hebt aangemoedigd, maar bovenal voor de voorkomende vriendelijkheid, die Gij mij steeds hebt betoond.

Ook aan U, Hooggeleerde Te Winkel, Boer en Steinmetz mijn oprechten dank voor het onderwijs, dat ik van U heb mogen ontvangen.

Ook Professor Gosses te Groningen, destijds privaat-docent hier ter stede, dank ik voor de colleges, die ik bij hem heb mogen volgen.

Ten slotte gevoel ik mij gedrongen mijn dank te betuigen aan allen, die mij door hunne welwillende hulp mijn onderzoek hebben vergemakkelijkt.

Sluiten