Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderhandelingen geopend werden over de Satisfactie, door welk verdrag Amsterdam onder het gezag van den Prins en de Staten zou worden gebracht, heeft het nog bijna een vol jaar geduurd, eer de beide partijen tot overeenstemming gekomen zijn. Ter Gouw heeft in het zevende deel van zijne Geschiedenis van Amsterdam uitvoerig het verloop dezer onderhandelingen uiteengezet. Hoewel het de stedelijke regeering in November 1577 nog gelukt was een gewapenden aanslag van de Hollandsche troepen af te slaan1), moest zij haar tegenstand opgeven, toen de insluiting der stad in een formeel beleg overging2)'. Dank zij de hulp van Utrechtsche afgevaardigden werd 8 Februari 1578 de Satisfactie tusschen den Prins en de Staten ter eene en Amsterdam ter andere zijde gesloten3).

Hoewel de stedelijke regeering zeer tegen haar zin had moeten berusten in de afdanking van de twee vendels, die zoo lang de steunpilaren harer heerschappij geweest waren, en in hunne vervanging door eenige compagnie├źn Staatsche troepen (art. 4), had zij zich uiterst gunstige uitzonderingsbepalingen weten te bedingen. Binnen de stad en buiten haar muren, zelfs zoo ver de ambachtsheerlijkheid strekte, zou geen andere godsdienst mogen worden geleerd, gepredikt of geoefend dan de Roomsche. Den Gereformeerden werd voor immer alle godsdienstoefening ontzegd. Zij moesten tevreden zijn met eene eerlijke begraafplaats- binnen de muren en de verzekering, dat de bloedplakkaten buiten werking zouden blijven (art. 1). Amsterdam zou niet behoeven mee te betalen in de groote hoeveelheid schulden, door* Holland in de afgeloopen oorlogsjaren, gedeeltelijk in den strijd tegen de Spaanschgezinde stad zelf, gemaakt (art. 15). Haar burgers, zoowel geestelijke als wereldlijke, zouden volgens de Pacificatie in al hunne bezittingen, zelfs in reeds geconfisqueerde, worden

!) Ter Gouw VII, bl. 234, vl.: De mislukte aanslag.

2) Als voren, bl. 244, vl.: Na den aanslag; bl. 254, vL: De insluiting der stad.

3) Als voren, bl. 271, vl,: De laatste handeling over de Satisfactie.

Sluiten