Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plan geweest te zijn — dat ook de geestelijken naar de Waag gebracht werden om te worden scheepgevoerd, is waarschijnlijk het werk van Baerdesen en zijne medestanders geweest1).

Op de gebeurtenissen- van 26 Mei en volgende dagen kan ik hier niet diep ingaan; ik zal hierna in ander verband nog wel eens spreken over de in deze dagen plaatsgevonden hebbende beeldenstorm en plunderingen2).

De leiders der omwenteling begrepen, dat de stad geen oogenblik zonder regeering kon zijn. Om den schijn van wettigheid te redden, werd de nieuwe revolutionnaire regeering 28 Mei verkozen door een kiescollege van zes-endertig schutters, daartoe den vorigen dag uit de drie schutterijen gelijkelijk geëligeerd. Immers in de oude privilegiën stond, dat oudtijds de vroedschap gekozen werd „bij der ghemeente" of „bij den rijckdom ende gemeente van der stede", en men beschouwde de schutters nu maar als de representanten van dat aanzienlijkste deel der burgerij. Nadat de nieuwe regeering een nieuwen schout benoemd had en het Hof van Holland, bij afwezigheid van den stadhouder, uit eene voordracht de nieuwe schepenen gekozen had, was het stadsbestuur weer compleet. De Alteratie had haar beslag gekregen 3).

Ten gevolge van de Alteratie werd de Satisfactie in verschillende punten gevioleerd4). In de eerste plaats werd

*) Tbr Gouw VU, bl. 354, vl.: De jongste dag der Spaansche factie. — Brugmans, t.a.pl, bl. 97 en 98. — Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap, deel 16, 1895, bl. 285, vl.: Dr. R. FruiN: Aanteekeningen van Pastoor Jacob Buyck, over de stemming der Katholieke gemeente en der regeering van Amsterdam tijdens het „Geus worden" der stad.

2) Hierna, bl. 208 en noot 4, bl. 209, noot 1.

*) Ter GOUW VII, bl. 378, vL: De afzwering der oude en de verkiezing der nieuwe regeering,

4) Nadat Ter Gouw (VU, bl. 382) betoogd heeft, dat de Alteratie zijns inziens soms ten onrechte „omwenteling" genoemd is, vervolgt hij: „Alle wetten en regten, privilegiën en costumen werden bestendigd, en zelfs de Satisfactie werd in al hare artikelen gehandhaafd; alleen het onmogelijke, het

Sluiten