Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ondanks al die overtredingen wilde de nieuwe Amsterdamsche regeering de Satisfactie staande houden, omdat er verschillende bepalingen in voorkwamen, die Amsterdam eene bevoorrechte plaats onder de Hollandsche steden deden innemen, zoo o. a. de artikelen 4—6 (over de vendels)1), art. 15 (over de oude schulden), art. 19 (over de geestelijkheid, etc).

Om de Satisfactie tot stand te doen komen, hadden de Staten van Holland, daartoe aangespoord door de Utrechtsche afgevaardigden, indertijd aan de Spaanschgezinde Amsterdamsche regeering veel toegegeven2); nu na de Alteratie eene regeering in Amsterdam aan het bewind gekomen was, die warm voelde voor de zaak van den opstand, wilden de Staten van de verleende gunstige uitzonderingsbepalingen niets meer weten.

De personificatie.hunner denkbeelden was Mr. Johan van Oldenbarnevelt, de pensionaris van Rotterdam, zelf een der onderteekenaars van de Satisfactie3). Doordat onder zijne papieren stukken over de Satisfactie-questie4) bewaard zijn, kennen we het standpunt der Staten tegenover Amsterdam tot in bijzonderheden. Van belang is vooral eene „Remonstrantie Sijne P: Exe: overgegeven van weegen die ridderschappen eedeelen groote ende cleijne steeden van Hollant representeerende die Staten vanden selven lande opte questie tusschen die zeiven Staten ter eene zijde ende die Burge-

') In tegenstelling met de Spaanschgezinde regeering was de nieuwe Geuzenregeering zeer ingenomen met het garnizoen op kosten van het gewest.

2) Ter Gouw VII, bl. 279. In zijne Remonstrantie zegt Oldenbarnevelt; „Item dat tvoorsz XVe articule den Staten jegens recht ende redeenen bijden voerighe magistraten offgedonghen es", en op eene andere plaats: „Voersoe veel tXVe articule vande voorsz Satisfactie belangt tis wel waer dat die Staten daer inne hebben bewillicht voorden voorgaende regierders regardt neemende op haere hartneckicheijt."

3) Ter Gouw VII, bl. 286.

4) Algemeen Rijksarchief: Inventaris der archieven van de Staten van Holland, etc. tot 22 Jan. 1795, No. 2582, j: Stukken rakende de Satisfactie van Amsterdam, 1579—1581. . \»4!>

Sluiten