Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De meeste artikelen stuitten niet op bezwaren. Bij art. 4, bepalende, dat „alle processen opgeresen tusschen den bontgenoten voorden troublen werden gescorst ende naerden troublen dat die zouden staen tot kennisse van Zijn Excellentie", werd besloten „dat daer op geexcipieert zall worden volgende telff de 1) articule vande Satisfactie deser stede ende vorder nyet. Alsoe ons by tzelffde articule die questye tusschen ons ende die van Enchuijsen beroerende die paelkist es gereserveert" 2).

Bij art. 9, handelende over het gezamenlijk dragen van de oorlogslasten, beriep de stad zich op het haar verleende voorrecht van niet in oude schulden te behoeven mee te betalen: in oorlogslasten van den tijd der Satisfactie af wilde zij. echter haar deel wel dragen.

De artikelen 11 en 12 gaven meer aanleiding tot opmerkingen; alleen het voornaamste kan ik hier aanstippen. De Vroedschap beklaagde zich over het gebruiken der génerale middelen tot betaling van oude schulden, en weigerde het laatste punt van art. 12 over „tbetaelen vande renten ende andere lasten vuyt den geannoteerde goederen zoe geestelick als weerlick" goéd te keuren, als in strijd met de Amsterdamsche privileges en Satisfactie.

Art. 193), „mentie maeckende van dat den bontgenoten belooft hebben den boven genomineerde middelen ende alle resolutien die voorts aen staetsgewijs in heurluyder vérgaderinghe zouden genomen worden, te doen volcommen, ende dat nyet alleen in contributien maer in allen zaecken die politie ende gemeene staet der landen angaende", werd door de Vroedschap goedgekeurd, behoudens de volgende exceptie: „behalven in. zaecken daer gheen overstemmynghe valt, Ende behouden deser stede haere previlegien ende gerechticheyt het zij by Satisfactie ende anders vercregen".

Bij de bespreking van de Acte van Gouvernement achtte

') In de Handvesten: art 13.

2) Hierna, bl. 145.

3) In het Groot-Placaetboeck: ongenummerd.

Sluiten