Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Vroedschap het zeer gewenscht, dat „vermits taffwesen van zijn Excellentie vuyt Hollant" een „Lieutenant" in zijne plaats zou worden aangesteld en wenschte als zoodanig Graaf Jan van Nassau.

Bij artikel 24 vermeldende „dat die geheele beschermenisse deser lande staen zall ter dispositie ende ordonnantie van Zyn Excellentie zoe van oirloochschepen, knechten etc", werd besloten bij de goedkeuring te stipuleeren, „dat die toerustinghe vanden oirloochschepen ten minsten in dit quartyer ende omme die Zuyderzee mitsgaders den gaeten van Texel ende tVlye te beschermen ende bevryen alhyer int geheel oft ten minsten voor tmeestendeel naer ouder gewoonten gedaen zall worden, alzoe oick binnen deser stede die meeste middelen daer toe zijn en tot minder costen can geschyen" % De Vroedschap ging nog verder en wenschte ook te bedingen, „dat allen den capiteynen vande zelffde schepen bij advys vande magistraten alhyer zullen worden gestelt."

Bij artikel 25 en 26 3) — over het ontvangen van krijgsvolk op bevel van Zijne Excellentie en de betaling van soldaten, bootsgezellen, etc. — werd weer de restrictie gemaakt „voor zoe vele die onse Satisfactie nyet en contrariëren" 4).

Artikel 33 6), inhoudende, dat „Zijne Excellentie zall eligeren, creëren ende vernyeuwen den magistraten vanden steden ten gewoontlicken tyden den magistraten aldaer vernyeut behooren te worden ende in tyden van noode tot Zynder Excellentie goetduncken, etc", werd evenals artikel 34 % „dat Zijne Excellentie oick hanthouden en beschermen zall allen rechten previlegyen gerechticheden vrydommen ende lofflicke

!) In de Res. Vr. worden de artikelen van de Unie en van de Acte van Gouvernement doorgeteld. Art. 24: art. 3 in het Groot-Placaetboeck.

2) In den Spaanschgezinden tijd der stad was die uitrusting waarschijnlijk naar het Noorderkwartier verhuisd.

8) Art. 25 en 26: art. 3 en 4 in het Groot-Placaetboeck.

4) Nml. art. 4—6 der Satisfactie.

6) Art. 33: art. 13 in het Groot-Placaetboeck.

«) Art. 34: art. 14 in het Groot-Placaetboeck.

C- 2

Sluiten