Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

costuymen vande steden ende landen, over Hollant ende Zeelant" goedgekeurd onder protestatie „van dat tzelffde consent nyet en zall strecken tot prejuditie off naerdeel van deser stede previlegyen ende Satisfactie" 1).

Bevreemden kan het, dat art. 35 ^ in eene stad als Amsterdam, waar tot voor kort de Roomsche Kerk oppermachtig geheerscht had en in welker bestuur zich nog altijd Katholieke leden bevonden, geen protesten heeft uitgelokt. Het artikel hield niet minder in, dan dat „Zijne Excellencie admitteren ende hanthouden zall die oeffenynghe ende exercitie vande gereformeerde evangelixe religije doende voorts surcheren ende ophouden dexercitie van alle andere religiën den evahgelio contrariërende," etc. Het artikel werd niet ronduit goedgekeurd, doch de gedeputeerden zouden zich „int advoyement van tvoorsz" conform mogen maken aan de andere steden van Holland.

Op de Generale Vergadering der Staten van 10 Februari 1579 en volgende dagen in Den Haag werden aan de gedeputeerden der Hollandsche en Zeeuwsche steden, die zich bij Satisfactie onder het bewind van Zijne Excellentie begeven hadden, de punten van de Unie en van de Acte van Gouvernement voorgehouden. „Volkomelijck onderrecht zynde vande redenen, insichten ende respecten die daer toe inde noodt hebben ghedient tot defensie ende bevrydinge der selve Landen, ende dat de selve geduyrende den jegenwoordigen Oorlogh vasteÜjck moeten werden onderhouden tot conservatie der voorsz Landen," keurden de steden zoowel de Unie als de Acte van Gouvernement goed3). Evenwel niet zonder restricties. Reserven werden niet alleen gemaakt door Amsterdam, doch ook door Haarlem en Schoonhoven 4). Wat Amsterdam aangaat, besloot de Vroedschap 16 April, dat hare gedeputeerden daarover eene overeenkomst met de Staten

1) Kluit, t.a.pl. I, bl. 428 en 429.

2) Art. 35: art. 15 in het Groot-Placaetboeck. 8) Res. St. v. Holl. 1579, bl. 27:25 Febr. nam.

Res. Vr. No. 4, fol. 55 v°: 16 April 1579.

Sluiten