Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lasting afhankelijk maakte van het accoord over de oude schulden1), beloofden de Staten haar 6 Augustus2), dat de onderhandelingen „op 't Verdragh vande oude schulden" binnen veertien dagen zouden worden voortgezet voor1 de daartoe aangewezen commissarissen; in geval van afwezigheid van Van der Laen en Oldenbarnevelt zouden andere in hun plaats worden aangesteld.

26 Augustus begaven Vlooswijk en Coster zich naar Den Haag, waar Baerdesen zich toen reeds bevond3). Wie ditmaal van Staatsche zijde aan de onderhandelingen deelnamen, is mij onbekend. Tot een nieuw voorstel van Nicolai is het vóór 31 Augustus niet gekomen, daar op dien datum de Staten zich in de ochtendzitting pas uitspraken over zijn voorslag van 31 Mei. Ze verklaarden zich bereid dien aan te nemen, al wilden ze hem ook als hunne meening voorhouden, dat „die van Amsterdam niet behooren te ghenieten het beneficie van haerluyder satisfactie, als daer afgheweecken zijnde" en al verklaarden de Staten zich ook bereid „de saecke geheelijcken te stellen ende submitteren aen sijn Excellentie, om by sijn Excellentie eyndelijck verklaringe daer van gedaen te worden" 4). De laatste bijeenkomst der wederzijdsche afgevaardigden zal op dien 31 en Augustus hebben plaats gehad. Zonder succes. In de namiddagvergadering brachten de Staatsche gedeputeerden verslag over het verhandelde uit en dat rapport luidde blijkbaar zóó ongunstig, dat de Staten geen anderen raad meer wisten dan de zaak aan Zijne Excellentie te onderwerpen, „protesterende dat5) in gevalle de Burgemeesteren ende Regeerders van Amsterdam voorn, hen onwilligh houden in 't opbrengen vande voorsz ommeslagen ende contributien, van alle kosten, schaden ende

1) Res. Vr. No. 4, foL 60 en 60 v», 69 en 69 v°.

2) Res. St. v. Holl. 1579, bl. 179: 6 Aug. nam. 8) Rap. v. thes. 1579, fol. 128 v«—129 y°.

*) Res. St v. Holl. 1579, bl. 205 : 31 Aug. — Hier dus geen sprake vande renunchiatie der Satisfactie. Oldenbarnevelt zal dus wel niet aanwezig geweest zijn; dus ook niet een der onderhandelaars.

5) „Dat" kan hier gemist worden.

Sluiten