Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegens tgene by liquidatie aen deene ofte dandere zyde bevonden zall worden te veele off te weynich ontfanghente zyn." Bij weigering zouden de Burgemeesters geen verdere heffing van extra-ordinaris contributies en „lichtinghe vanden penningen van dyen" toestaan, dan „alleen tot die assignatie vande 2 m. gulden"'). De Vroedschap ging er mee accoord, dat dat voorstel aan de Staten bij acte zou worden overgeleverd, doch „onder expresse conditiën dat zoe die Gedeputeerden metten Heeren Staten conden accorderen opt inhouden vande helft vande contributien, dat zy tcontract zullen ingaen"%

Deze resolutie werd met meer andere stukken aan den Oud-Burgemeester Cromhout, gedeputeerde ter Staten-vergadering in Alkmaar, toegezonden. Uit de bijgevoegde memorie blijkt duidelijk, hoeveel gewicht aan Oldenbarnevelt gehecht werd. De betreffende passage luidt: „Alst in die reden van oude schulden eenichsins te passé comt, immers al eer men scheyt, ofte Mr. Jan oude barnevelt vertreckt3), te vermaenen ende over te leveren ons resolutie vanden Ven deser, op den onderhandelinge van die oude schulden tusschen ons ende die Heeren Staten, ende versoecken dat zij intyts hier inne willen versien, ofte anders ons niet wijten, zoe bij eenige noot bij ons geen penningen op en werden gebracht" 4).

1) 28 Augustus hadden de Staten toegestemd 12.000 £ te furneeren in mindering van de quote van September voor het in orde maken der frontieren in Gelderland; het geld moest bij leening onder de steden gevonden worden: het aandeel van Amsterdam bedroeg 2000 £.

2) Res. Vr. No. 4, fol. 74 v° en 75: 5 Sept. 1579. *) Ik cursiveer.

*) Nieuw-Muniment Vroedschap — 1650. De memorie is waarschijnlijk van de hand van Baerdesen, omdat hij in het vierde punt zegt: „Als van die onderteyckeninge vande XVIm gulden wert gesproken, daerinne te bewilligen ende verclaren dat ick ofte wie zy van ons begeeren tot het teyckenen bereyt zyn noch op conditiën als in ons brief geteyckent", en in Res. Vr. No. 4, fol. 76 v° en 77 verteld wordt, dat de Staten de obligatie graag geteekend zouden zien door Baerdesen en het raadslid Cornelis Boelens.

Onmogelijk is het niet: Baerdesen kwam 20 September thuis van de

Sluiten