Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In November was de questie der oude schulden nog onafgedaan1). Voor arbitrage van Gedeputeerden der Naerder Geünieerde Provinciën voelden de Staten niets. Ze vonden „dattet schande zoude wesen ande provinciën die geschillen van desen lande te openbaeren" 2). Lange, onderhandelingen, waarin steeds weer nieuwe questies gemengd werden, zooals het verschaf f en van 46.000 £ door Amsterdam in een bedrag van 200.000 £, dat zou moeten dienen voor het orde stellen op het tekort en voor de „suyveringh" der gemeene middelen3), leidden eindelijk tot het resultaat, dat beide partijen zich bereid verklaarden de beslissing van den Prins van Oranje in te roepen. Amsterdam wilde door hém slechts het geschil over de oude schulden (art. 15 der Satisfactie) beslist hebben4), de Staten liefst ook andere questies. Om tot dat resultaat te komen hadden de Staten veel moeten toegeven5), o.a. het inhouden van het tweederde gedeelte van alle extra-ordinaris contributies door Amsterdam tot op eene definitieve regeling van het geschil over de oude schulden 6).

Staten-vergadering uit Alkmaar: Rap. v. thes. 1579, fol. 129 v° en de memorie is blijkens eene aanteekening op den rug van den 21 en.

In punt 13 spreekt de schrijver over zijn neef Reynier Olfertsz. Daar deze in het werk van Elias niet voorkomt, heeft deze mededeeling mij niet kunnen helpen bij het vaststellen van den naam van den schrijver.

1) Res. St v. Holl. 1579, bl. 259: 6 Nov.

2) Res. Vr. No. 4, fol. 87 V: 9 Nov. 1579.

8) Res. St. v. Holl. 1579, bl. 246 en 247: 20 Oct.

*) 12 December 1579 had de Vroedschap besloten, dat hare gedeputeerden er bij de Staten op moesten aandringen, dat deze aan hunne gecommitteerden in Februari a.s. ook last zouden geven om de questie der achterstallige renten „met Zyn Excellencie mede te communiceren ende onderhandelen.' Res. Vr. No. 4, foL 91 v«. Mp

5) Res. St. v. Holl. 1579, bl. 294 en 295 : 27 Nov. nam.

6) Voor het geheele verloop der onderhandelingen: Res. St. v. Holl. 1579, bl. 233 : 26 Sept., bl. 243: 17 Oct., bl. 246: 20 Oct., bl. 250 : 24 Oct., bl. 259: 6 Nov., bl. 266: 11 Nov., bl. 267:11 Nov., bl. 294: 27 Nov. nam., bl. 295 27 Nov! nam., bl. 295: 28 Nov. en Res. Vr. No. 4, fol. 84 v°: 29 Oct., fol. 87 v° 9 Nov., fol. 89: 13 Nov., fol. 89 v»: 16 Noy., fol. 91: 12 Dec.

Sluiten