Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd van art. 15 der SatisfactieDe Prins liet zich echter niet weerhouden om ook over art. 4 zijne meening te zeggen, om zoo „alle misverstant geheel te neder te leggen."

In zijne eerste uitspraak2), door hem „voorgedragen den gedeputeerden vanden Staten van Hollant ende dien vander stede van Amsterdam tsamen by Syne Excellentie vergadert synde binnen der stede van Utrecht opden XVen dach February anno XVC tachtich" merkte hij over de vier vendels in Amsterdam op, dat „de selve alsnoch blyven ende inder voorsz stede garnisoen houden sullen soe als sy tot noch toe gedaen hebben den tyt van twee geheele maenden.

Ende sullen die van Amsterdam middeler wylen opte wachte van heurlieder stede alsulcken ordre mogen stellen, omme de selve daer naer byden burgheren te doen bewachten, als sy tot versekerheyt ende goede bewaernisse der selver stede sullen bevinden behorende.

Wel verstaende dat de bovengenoemde twee maenden geexpiereert synde die Staten van Hollandt indien hem sulcxs alsdan goet dunct de drie vaendelen vanden vier sullen mogen licentieren ende affdancken laetende het vierde groot hondert vyftich hooffden alsnoch in dienste binnen der selver stede. Sullen oock daer en boven die bovengenomde Staten evenverre den noot sulcxs namaels voorderde noch een ofte twee vaendelen knechten binnen der selver stede mogen leggen vanden ghenen die alsdan in des lants dienst bèvonden sullen worden al tselve om te schouwen alle overdadige costen ende oock de consequentie die byden anderen steden in desen souden moghen getrocken worden" 3).

De Prins stelde zich — wat de questie der vendels betreft — dus geheel op het door Oldenbarnevelt in zijne Remonstrantie ingenomen standpunt. We behoeven er — mijns

*J Wat Amsterdam betreft in overeenstemming met Res. Vr. No. 4, fol. 91 en v<>: 12 Dec. 1579.

2) De uitspraak bevindt zich in H. 2582, j: Stukken rakende de Satisfactie van Amsterdam, 1579—1581. (Algemeen Rijksarchief).

*) Eene bespreking van dezen voorslag, hierna, bl. 135 en 136.

Sluiten