Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duysent carolus guldens nijet en bedragen"; daarenboven zullen ze — als oude oorlogsschulden — in de eerste tien of twaalf jaar niet betaald worden. De Staten kunnen hiertegenover stellen „zoe an resterende oude schulden van ommeslagen ende anders, als aen schepen, geschut, munitions ende dergelycke goederen," door hen, „gehad ende int gemeen gebracht" *) een waarde van 'f200.000, waarin Amsterdam niets heeft meebetaald („daer inne die van Amsterdam nijet en hebben gegeven"). Het komt aan Oldenbarnevelt nu billijk voor van de f 1.000.000 schulden niet f200.000, maar f300.000 af te trekken, „overmits tzelffde (nml. de schepen, e. d.) al gereet was, ende die -voorsz thien hondert duysent guldens op langhe jaren betaalt mochten werden." In de resteerende f 700.000 zal Amsterdam bij een omslag „opten voet vande schiltaelen ende verpondinge" niet meer dan f 50.000 behoeven te betalen, bij een omslag „vanden hondersten penninck ofte' opten voet van dien" eerder nog minder, daar uit twee honderdste penningen — waarin Amsterdam slechts twee maal ruim f 20.000 zal bijdragen — de geheele som van f 700.000 rijkelijk zal kunnen worden gevonden.

Terwijl het aandeel van de stad in de oude schulden — bij Opheffing van art. 15 der Satisfactie — slechts f 40.000 a f 50.000 zal bedragen, wil de Prins haar als schadevergoeding schenken den heelen honderdsten penning van 1578 en den halven van 1579, samen waard „in gereeden gelde over die dartich duysent carolus guldens." Daar f 30.000 contant geld meer waard zijn dan f50.000 „te betalen op thien ofte

i) Van Deventer heeft hier; „soü aen resterende oude .schulden, als aen schepen, geschut en dergelycken gedaen en in 't gemeen gebracht hebben ..." Hij heeft ten onrechte enkele woorden uitgelaten. Ik lees „goederen" inplaats van „gedaen". Behalve dat „gedaen" hier geen zin geeft, geef ik de voorkeur aan mijne lezing van het moeilijk-leesbare afgekorte woord, daar in de Remonstrantie dezelfde phrase voorkomt: „alwaert die Staten... mede souden moeghen brenghen meer als die waerde van driemael hondert duijsent guldens van munitionis schepen geschut ende andeere goedterm die tlant van Hollant hadde ten tijde vande voorsz Satisfactie, ende daernae voor tgemeene beste sijn verstrect."

Sluiten