Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de palen en limieten als inzake den omslag van negen stuivers op den morgen in Amstelland ten behoeve van de fortificatie van Amsterdam acht hij „buijten proportie."

Ten slotte wijst hij nog eens op de onbillijkheid, dat de Staten niets zouden genieten in ruil „voer tremitteren van alle die vordelycke poincten bij hen inde voorsz Satisfactie gestipuleert die nochtans den landen zeer nut ende prouffytelyck jae wel duijsenden waerdich zijn," nml. de artikelen 10 l) (over den eed), 14J) (over de convooien), 16 (over de contributies) en 18 (over den uitvoer van het koren). Hij voegt er bij, dat door overtreding van al deze punten „die van Amsterdam die landen van Hollant daechgelicx zeer grote jae irreparable schaede zyn doende."

Nadat de Prins van Oranje op de hoogte gesteld was van de resolutie van de Amsterdamsche Vroedschap dato 30 Mei en van de „redenen vande swaricheden byden Raeden gemaeckt omme die vuytspraeck aen te gaen" — schreef hij 30 Juni eene missive aan de stadsregeering, waarin hij zich nader omtrent de vendel-questie verklaarde, en wel op eene voor de burgemeesters zóó voorkomende wijze, dat de Vroedschap „naer langher communicatie ende oick deliberatie opder zaecke genomen" alle bezwaren tegen zijne uitspraak liet varen en den burgemeesters 19 Juli machtigde — in vertrouwen op zijne beloften — de tweede uitspraak te accepteeren. Tot dat besluit werkte mee, dat de Staten,— waarschijnlijk op verzoek van den Prins — aan de Burgemeesters eene acte gegeven hadden, waarin zij „gearresteert (hadden) dat vuyt die generale middelen alhyer nyet tegenstaende eenighe andere ordonnantiën opden ontfanger, tgarnisoen alhyer ende tot Muyden mitsgaders tot Weesp leggende voor all betaelt (moest) worden" 2).

Voor ik overga tot de behandeling van de tweede uitspraak in de Staten-vergadering in Hoorn, zal ik naast elkaar afdrukken het Amsterdamsche ontwerp van 26 Maart 1580 met

!) Van Deventer heeft ten onrechte: art. 9 en art. 13. 2) Re». Vr. No. 4, fol. 122 en v": 19 Juli 1580. -

Sluiten