Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toevoegingen van 31 Maart en eene reconstructie van de tweede uitspraak, aangevuld met den inhoud van s Prinsen toelichtenden brief van 30 Juni, voorzoover wij dien uit de Vroedschapsresoluties leeren kennen1). De reconstructie van de tweede uitspraak is ons door de in bijzonderheden afdalende weerlegging van Oldenbarnevelt mogelijk gemaakt; eene enkele plaats in de Vroedschapsresoluties geeft ons eenegewenschte aanvullings). Slechts eene voUediga^ublicatie kan een juisten indruk geven zoowel van de veeleiscbendheid der Amsterdamsche regeering als van de buitengewone toegevendheid van Zijne Excellentie;

Het ontwerp van 26 Maart met Reconstructie vande tweede urr-

de bijvoegsels van 31 maart. spraak en van den brief van 30 JUNI.

Over artikel 4:

1. Item eerst opt vyerde articule offmen accorderen zall dat inde stadt maer twe goede vendelen soldaten sullen blyven yder vendel van hondert vyftich coppen, onder twe vande jegenwoordighe capiteynen in dyenst zijnde, de welcke men indifferentlick soe binnen der stadt als daer buyten zal oplichten, ende soldaieren mitsgaders service besorgen als andere mits dat die by advys vanden Burgermeesteren aengenomen zullen worden ende zonder consent ende bewillinghe vanden zelve buyten der stadt nyet zullen mogen vertrecken off op andere plaetsen gesonden worden, noch deze stede met geen meerder off ander garnisoen buyten Consent vande Burgermeesteren als vooren beswaert zullen mogen werden.

(art. 9): de Prins verklaart, dat „by hem aengaende die garnisoenen binnen deser stede ter eerster gelegentheyt ordre gestelt zall worden met twe vendelen knechten elck van hondert vyftich coppen onder twe capiteynen alsnu in dienst zynde zulcx als Zyne Excellencie tot meeste gerusticheyt ende verseeckertheyt deser stede bevynden sall te dyenen3).

In den brief van 30 Juni belooft de Prins „die hant daer aen (te zullen) houden dat het garnisoen maentlijck van service ende besoldinghe betaelt zall worden als anderen."

Hij belooft „zonder advys ende

1) De brief zelf is verloren gegaan.

2) Toch blijven er enkele gapingen.

s) Res. Vr. No. 4, fol. 116 v°: 30 Mei 1580. C.

Sluiten