Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Omme voorts te treden in communie vande oude schulden te versoucken remissie van tdifferent vanden hondertsten pennynck van den jaere 78.

Noch den helfften vanden hondertsten pennynck vant jaer 79 ende vant jaer 80.

Item ten derden extensie vande ambachtsheerlickheyt van Amsterdam over heel Amsterlant naemlick Dyemen Ouderkerck ende Duijvendrecht.

Ten vyerden extensie vande oude lemiten ter zee ende te lande tot ses off ten minsten tot vierhondert roeden elcke roede van derthijen voeten, omme aldaer dié vryheyt ende jurisdictie soe civijl als crimineel des schouts, burgermeesteren ende schepenen vuyt te strecken ende vergroten, ende aldaer alle acten van justitie te exerceren."

(art. 4): de Prins schenkt aan Amsterdam „vrydom van een hondersten penninck omme geslagen inden jare XVCLXXVIII noch vande helft van den hondersten penninck vanden jaere XVCLXXIX"

(art. 5): de Prins, schenkt aan Amsterdam «die ambachtsheerlyckheijt van die dorpen" 2),

(art....): de Prins geeft „consent vande extensie van palen en limiten"3).

31 Maart werd hieraan toegevoegd:

Item datmen bbven die voorsz hondersten pennynghen noch zal versoucken XLVm guldens vande Staten te betaelen op zeecker termijnen.

(art. 4): de Prins schenkt aan Amsterdam „vyff ende dertich duysent guldens te betalen teijnde drie jaren op vyff duijsent guldens sjaers"4).

3. Insgelixs te insisteren omme geauthoriseert te worden een ommeslach te mogen maecken over die platte landen gelegen in die ambachtsheerlickheyt van Amsterdam ende in Aemstelant ende tot voltreckinghe

(art....): de Prins staat aan Amsterdam toe een omslag van 9 stuivers „opte margen in Amsterlandt totte fortificatie van Amsterdam."

*) Ontleend aan Oldenbarnevelt's verweer. Van Deventer noemt dit artikel ten onrechte art. 2. 2) Als voren.

*) Als voren. /

4) Als voren. Voor de lezing: hiervoor, bl. 47 en noot 1.

Sluiten