Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vande fortificatie deser stadt elck morgen te mogen beswaren met ses stuyvers ter maent ende dit geduyerende den tyt van zes maenten alwaer inne die eyghenaers gehouden zullen zyn die twe deelen te betaelenehde die bruyckers tderdendeel, mits dat die godtshuysen vande twe deelen van heur eygen verhuyerde landen exempt zullen wesen.

4. Item remissie vande pacht van tschoudtambacht tot den daeghevan dafflossinghe ende furnissement vande 20m guldens daert mede beleent es.

5. Die nominatie vande balliuwen van Goylant Aemsterlant Waterlant ende Seevanck die voort aen gestelt zullen worden in vouge alst van tschoutambacht deser stadt geschyet ende dit met die emolumenten daer toe dyenende, off ten minsten mits betaelende een pacht gelyckmen gebruyckelijck es te doen, als in voorleden tyden es geschyet.

6. Te versoucken een off twe vrye jaermarcten met seecker gerechticheyt ende vryheyt daer toe dyenende, Te weten een leere ende beeste marct van allen leren ende beesten beghinnende acht daeghen naer Paesschen ende geduyerende veertyen daeghen, ende noch eenen vryen marct van alderhande waeren geduyerende den maent van September.

7. Ende alzoe den Staten versoucken datmen in communie van haer

(art. 8): de Prins geeft „quytscheldinghe van drie hondert guldens" !)•

(art....): de Prins- geeft aan Amsterdam „tseggen op tstellen vande bailluwen van Goylandt Amstelandt ende Waterlandt2).

(art....): de Prins voegt aan Amsterdam toe „die achterstallighe renthen

!) Ontleend aan Oldenbarnevelt's verweer. Van Deventer noemt dit artikel ten onrechte art. 7. 2) a.1s voren.

Sluiten