Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oude schulden sal treden, te insisteren dat die van Amsterdam sulcx doende, zoe wel betaelinghe vande renten, die zy opt gemeen lant ende domeynen hebben, als andere ingesetenen van Hollant sullen genyeten, ende dat in aensyene soe wel van heur goet recht als dat zy die lasten geduyerende doorloghe gevallen gemeen ende dubbelt helpen dragen.

31 Maart werd hieraan toegevoegd:

Item es noch byden voorz Raeden verstaen dat den gedeputeerden deser stede mede mentie zullen maecken van tlaetste poinct van tl6e articule2) vande Satisfactie, mentionerende van ons te bevryen van tparticulyer, datmen oick zall conditioneren dat wy omme te vervallen den lasten deser stede die de zelffde apart moet dragen zeecker impositie ende verhoginge van excysen binnen deser stede ende haer vryheyt sullen mogen ommeslaen boven tgene byden Staten werdt geaccordeert, Ende dat mede 't 22e articule vande Satisfactie 3) int geheel hyer by gevoucht zall worden.

die dpoerters van Amsterdam opt tgemene lande hebben spreeckende". (art. 3): de Prins legt eene verklaring af „nopende die renthen opte domeijnen staende"1).

!) Ontleend aan Oldenbarnevelt's verweer, 's Prinsen verklaring was waarschijnlijk eene toewijzing, daar Oldenbarnevelt op deze mededeeling laat volgen: „die insgelicx over die somme van hondert duijsent guldens sijn bedragende." •«

2) De bewuste alinea luidde: „En de voorsz Staten van Hollandt ende Zeelandt sullen die voorschreven van Amsterdam bevryden van de voorsz tijdt af, van 't gunt sy luyden in 't particulier souden moghen te contribueren hebben mette Generale Staten in respect* vande Unie by henlieden particulierlij eken met den selven ghemaeckt."

8) Dit artikel luidt aldus: „Ende in ghevalle eenighe Burgheren der voorschreven Stede, van wat staet, qualiteyt ofte conditie hy zy, uyt diffidentie ofte andere oorsaken sullen willen vertrecken metter woon in andere plaetsen van Hollant ofte daer buyten. dat syluyden 't selfde sullen mogen doen, sonder

Sluiten