Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over artikel 19:

1. Opt 19e articule te conditioneren dat het poinct vande geestelickheyt sal blyven in zyn geheel, als nvet die stadt maer die geestelicke apart ende int besonder competerende, Ende ten eynde alle vrede ende enicheijt te bat onderhouden werde die Staten beloven zullen tegens die opdracht ende vercopinge by enighe geestelicke aende aermen ende haer regenten binnen deser stadt gedaen off alsnoch te doen, hen nyet te zullen opposeren.

Ende dat voorts allen anderen articulen zullen blyven mits dat achter de zelffde een generale clausele tot conservatie vande previlegien ende gerechticheden die die van Amsterdam zoe vande paelkist als anders zoude mogen competeren.

(art 6): de Prins schenkt aan Amsterdam „het getimmert ende plaetse vande cloesters binnen Amstelredam" 1).

(art. 7): de Prins schenkt aan de stad „alle die gheestelycke goederen ... ten behouff vande armen" 2).

's Prinsen tweede uitspraak vormde een punt van bespreking op de Staten-vergadering in Hoorn. 29 Juli 1580 keurden echter alleen de edelen en Leiden de uitspraak goed. Alle overige steden besloten van de Satisfactie-questie eene rechtszaak te maken, „alsoo by de Justitie die van Amsterdam niet vorder toegevoeght mach worden, dan te genieten 't inhoudt van haer satisfactie, ende by de uytspraeck van sijn Exc. de selve van Amsterdam wel sesmael meer ge-

eenigh belet ofte hindernisse; de wekken in sulcken ghevalle volghen sullen haer meublen goeden, mitsgaders de vruchten ende incomsten van heure andere goeden: Alle welcke goederen syluyden behouden ofte sullen mogen vercoopen, vervreemden, ende doen vercoopen ende vervreemden, sonder om 't voorsz. vertreck ofte vervoeren der voorschreven goederen, vruchten ende penninghen daer van comende, yet te gelden by maniere van contributie ofte impositie. Ende dit al behouden 't recht van exue der plaetse 't selve competerende, ende ten ware yemandt hem voeghden by den vyandt.

x) Ontleend aan Oldenbarnevelt's verweer.

2) Als voren.

Sluiten