Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zyn Excellencie daer op insisteert, sonder dat zy tot enighe veranderinge zonder voorgaende advys vanden XXXVI Raeden (zouden) mogen verstaen dan die voort geweynt wordende daer op (zouden) nemen rapport aenden heuren" 1).

In het begin van December 1580 werd in de Staten nog gesproken over de wenschelijkheid om de bemiddeling van Zijne Excellencie in te roepen tot het beslechten van de geschillen met Amsterdam 2). Toen kort daarop een nieuw conflict, met Amsterdam dreigde, ditmaal over de door die stad voorgenomen verkooping van kloosterlanden en -goederen, verklaarden de Staten, dat ze om „alle differenten met die van Amsterdam terneder te mogen leggen," wel bereid waren aan de stad „te consenteren ende te laten volgen het effect haerluyder satisfactie", doch niets meer dan dat3). Van de tweede uitspraak, krachtens welke4) Amsterdam waarschijnlijk tot die verkooping wilde overgaan, bleken de Staten dus ook nu nog afkeerig.

Gedurende eenige maanden heeft de Satisfactie-questie sedert geen punt van bespreking in de Staten-vergadering uitgemaakt5).

1) Res. Vr. No. 4, fol. 122: 20 Nov. 1580.

2) Res. St. v. Holl. 1580, bl. 259 : 5 Dec. *) Res. St. v. Holl. 1581, bl. 18: 18 Jan.

4) Nml. krachtens de artikelen 6 en 7.

5) Toch schijnen de Staten de edelen en steden over de Satisfactie-questie gepolst te hebben. In de Rotterdamsche Vroedschap werd 21 Februari 1581 „van nieuws", overwogen, wat het best zou zijn: öf de uitspraak van Zijne Excellentie aan te nemen, öf de questie voor het gerecht te brengen, öf „die van Amsterdam (te) accorderen haere Satisfactie in alles te mogen genieten" en „jegens de oude schulden (te) reekenen ende stellen de impost opte hoornbeesten ende besaeijde landen, laetende die van Amsterdam deselve trekken binnen hare stede ende vryheit vandien t'haeren proffijte". Wie dat laatste plan — waarvan we elders niet hooren — opgeworpen had, blijkt niet. De Rotterdamsche Vroedschap besloot, dat men aan Amsterdam dien impost,zou aanbieden, „ende daar op de saeke (zou) liquideren ende vereffenen." Stedelijk archief van Rotterdam. Resolutien van de Vroedschap No. 3, bL 805 en 806 : 21 Febr. 1581.

\

Sluiten