Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zijne gemalin x) voegde zich met de prinselijke kinderen 2) bij hem. 29 Maart verliet de Prins de stad om over Hoorn naar Friesland te reizen3), vanwaar hij — nadat hij orde op de Friesche zaken gesteld had — 20 April in Amsterdam terugkeerde4). Hoewel hij op reis door eene hofhouding vergezeld werd5), blijkt niet, dat de Prinses en de kinderen hem naar Friesland gevolgd zijn. Eerst 25 Juni verliet Zijne Excellentie Amsterdam definitief om naar Den Haag terug te keeren6), waar den 26en eene nieuwe Staten-vergadering geopend werd.

11 Maart openden de Staten van Holland voor de eerste maal na de Alteratie hunne vergadering in Amsterdam. Het is wel waarschijnlijk, dat zij gebruik gemaakt zullen hebben van het aanbod der stadsregeering om „mede" op het stadhuis te vergaderen7); zekerheid hebben we dienaangaande echter niet. Met korte tusschenpoozen hebben de Staten tot en met 16 Juni in Amsterdam vergaderd.

Ten slotte vertoefden in Mei en Juni ook de StatenGeneraal in de stad. Hunne vergadering, 9 Mei even geopend om reeds den Hen weer verdaagd te worden, werd 23 Mei definitief geopend. Dr. Japikse veronderstelt, dat de Generale Staten vergaderd zullen hebben öf op het stadhuis öf op het Prinsenhof8). Met het oog op het verblijf

!) Rap. v. thes. 1581, fol. 170 v».

-) Rap. v. thes. 1584, fol. 116: in een post over het St. Cecilienklooster: „het camertgen daer Syn Excellencie kinderen inne geslapen hebben."

3) Rap. v. thes. 1581, fol. 171 v».

4) Rap. v. thes. 1581, fol. 173.

Over deze reis naar Friesland: Bor, boek XVI, fol. 18 en 18b. — Cant vergezelde den Prins naar Friesland: Rap. v. thes. 1581, fol. 120. Hij was van 28 Maart—20 April afwezig.

5) Blijkens verschillende rapiamus-posten.

6) Resolutiën der Staten-Generaal, bewerkt door Dr. N. Japikse, deel III [1580—1582), bl. 200. Rap. v. thes. 1581, fol. 175 v».

7) Res. St. v. Holl. 1581, bl. 55: 11 Maart nam. — Uit het woordje „mede" leid ik af,- dat de Gecommitteerden der Naerder Unie op het stadhuis vergaderden. — Hiervoor bl. 59.

8) Resolutiën der St.-Gen. III, bl. XV, noot 2.

Sluiten