Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werden den volgenden morgen in het bijzijn van den Prins van Oranje1) „in het Hof van syne Princelijcke Excellencie" afgehandeld. Het punt van de overstemming gaf nog moeilijkheden. Er was bepaald, dat er overstemming zou plaats hebben in alle punten, behalve „in materie van consent te dragen tot Beeden ofte Subventien, ofte van eenige parthyen ofte gedeelten van Contributien onder malkanderen te maecken; Op Tractaten van Vrede, Oorlogh, ofte veranderinge van Regeringe als vooren, in welcke saecken soo de voornoemde Lidtmaten niet en konnen vereenigen ofte verdragen, sullen de geschillen, deshalven wesende, gestelt worden ter decisie van syne Princelijcke Excellencie, met de gene die syne Excellencie daer toe by hem sal willen nemen uyt den Rade, nevens syne Princelijcke Excellencie ofte Provincialen Raed van Hollandt." Delft wilde er de cursieve woorden2) bijgevoegd hebben, met deze uitzondering, dat zaken schadelijk voor de hoofdnering van eene stad niet onderworpen zouden behoeven te worden aan Zijne Excellentie. Leiden wilde van de cursieve woorden niets weten. Amsterdam bewilligde er wel in, doch „onder expresse protestatie, dat de selve bewillinge en consent niet en sal strecken tot praejuditie van de satisfactie nochte speciale Acte, de voorsz Steden (1: Stede) by de Staten, soo van het betalen der Knechten aldaer als andersints verleent, de welcke die van Amsterdam verstaen dat volkomentlijck naegevolght sullen worden, dat oock in materie van Contributie die van Amsterdam niet sullen mogen werden overstemt, ofte tot eenige Contributien geconstrin-

!) KLUIT heeft zich vergist, waar hij in zijn Staatsregering I, bl. 430 zegt: „Toen men den volgenden dag, 16 Maart, ter Vergadering handelde over eene nieuwe Ordonnantie, op de Staatsvergadering, in 't bijwezen zijner Doorluchtigheid, en welcke ook den 17 Maart doorging." Althans volgens de presentielijsten in de Res. der St. v. Holl. was de Prins 16 Maart niet aanwezig.

2) Men kan zich afvragen, welke regels nu eigenlijk cursief gedrukt moesten staan. Terwijl immers in de Resoluties der Staten slechts de woorden „op Tractaten — Hollandt" cursief gedrukt staan, is in het Groot-Placaetboeck. deel VIII, kolom 68'ook de voorafgaande zin, „in materie van consent —te , maecken", op zoodanige wijze afgedrukt.

Sluiten