Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geert, waer in sy niet vryvvilligh sullen hebben geconsenteert"1).

20 Maart2) werden de instructies voor de drie colleges van Gecommitteerde Raden, die reeds den 17en 8Ï in tegenwoordigheid van Zijne Excellentie behandeld waren, vastgesteld. In de resoluties der Staten is opgenomen de „Verklaringe van die van Amsterdam op de Instructie van de voornoemde drie Collegien"4), behelzende eene reeks van door Amsterdam tevergeefs verzochte in- en toevoegels bij verschillende artikelen der drie instructies. Verschillende toevoegingen hebben betrekking op de Satisfactie, bijv.: „sonder dat oock de Raden uyt krachte van de voorsz Instructie, of andersints yet sullen mogen attenteren, in praejuditie vande satisfactie ende gerechtigheydt van die .van Amsterdam" 5), of „behoudelijck dat binnen Amsterdam in desen gevolgt sal worden de satisfactie"6). In art. 4 van de instructie voor de Gecommitteerde Raden „nevens syne Excellencie", luidende: „Sullen besorgen dat den voornoemden Lande, Steden, ende Quartieren van dien, in goede ruste, eenigheydt, vrede, ende welwaren gehouden mogen worden, ende sulcks geauthoriseert wesen, om de Steden ende Quartieren, onder dewelcke eenighe onruste soude mogen opkomen, voor hun te beschryven, ende by alle goede middelen de selve te accorderen ende vereenigen, soo verre sulcks doenlijck is," wilde Amsterdam achter „sulcks" ingevoegd hebben: „benaerstigen, dat alle nieuwigheden in praejuditie van anderen, by eenige Steden ingevoert, of noch in te voeren, waer uyt twist ofte

1) Res. St. v. Holl. 1581, bl. 74—77: 17 Maart, en kantteekeningen. — Voor de protestatie van Amsterdam: Res. Vr. No. 4, fol. 146 v° en 147: 14 Febr. 1581.

2) Res. St. v. Holl. 1581, bY 83, vl.: 20 Maart.

3) Res. St. v. Holl. 1581, bl. 78: 17 Maart.

4) Res. St. v. Holl. 1581, bl. 97. — Res. Vr. No. 4, fol. 147—148: Hen 15 Febr. 1581.

5) Bij art. 4 van de instructie voor de Gecommitteerde Raden „nevens syne Excellencie."

6) Bij art. 4 van de instructie voor de Gecommitteerde Raden „ter Finantie." — Eene dergelijke toevoeging bij art. 25 der zelfde instructie.

C 5

Sluiten