Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oneenigheydt ontstaet, afgedaen worden" 1). Een echt Amsterdamsche wensch werd bedektelijk uitgedrukt in de toevoeging achtéf art. 4 van de instructie voor de Gecommitteerde Raden „van de Admiraliteyt", sprekende over de uitrusting der oorlogsschepen, „ende dat ter Plaetse daer de Traffijcque, Negotiatie, ghelegentheydt, ende noodt sulcks meest sal véreysschen," m.a.w. te Amsterdam2).

-~^^3I5 Maart3) werd begonnen met de behandeling van de remedie tegen „alle ' fauten ende abuysen in des gemeene Landts regeringe bevonden werdende". 'In Februari 1581 was dit ontwerp in de Amsterdamsche vroedschap besproken4) en wat de meeste punten betrof goedgekeurd, al was het dan ook soms met restricties of onder bepaalde voorwaarden.

'""""Met de remedie op het zevende lid van het derde punt, handelende over het betalen van de oude schulden, had de Vroedschap niets te maken willen hebben, „alzoe zy ongehouden es in enighe oude schulden metten Staeten te treden" 5). Wel had zij haren gedeputeerden opgedragen aan de Staten te verzoeken „zulcke oirdre te stellen dat deser stede ende haere burgeren vuyt zaecke vande oude schulden nyet en worden gemolesteert" 6).

Het punt, handelende over de geschillen tusschen de steden onderling en tusschen de Staten en de steden, was door de Vroedschap in Februari goedgekeurd, onder voorwaarde, dat

!) In Mei 1581 klachten over nieuwigheden, die Rotterdam, Schiedam, e.a. wilden invoeren. Res. Vr. No. 4, fol. 156 v° en 157: 12 Mei 1581. 2) Over dienzelfden wensch, hiervoor, bl. 17. 8) Res. St. v. Holl. 1581, bl. 96 : 20 Maart. <) Res. Vr. No. 4, fol. 146 v«—150: 14—16 Febr. 1581.

5) Deze verklaring werd door de Amsterdamsche gedeputeerden in de Staten afgelegd: Res. St. v. Holl. 1581, bl. 111: 23 Maart.

6) Herhaaldelijk werden Amsterdammers gearresteerd wegens Hoüandsche, schulden of werd er beslag op hunne koopwaren gelegd. De Staten bevalen 23 Maart, dat 'vooral gelet moest worden „op de betalinge van de schulden, die men buyten den Lande magh schuldigh wesen, omme alle kosten ende schaden van arresten te verhoeden." Res. St. v. HolL 1581, bl. 111: 23 Maart.

Sluiten