Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hare gedeputeerden dringend aan Zijne Excellencie zouden verzoeken „omme voor all offgedaen te hebben allen den questien ende geschillen' die deser stede metten Staeten zoe wel beroerende tbetaelen vande renten als andersints vuytstaende hebben, Ende zoe daer inne nyet en wordt voor all gedisponeert dat den gedeputeerden zullen protesteren dat zoe deurt voorsz vertreck int contribueren off andere petitiën enich misverstant oproerte ende onwillicheyt verrese dezer stede regenten hen daer van houden voor God ende die werlt voor geexcuseert"

Ook de remedie op het achtste lid van het derde punt, handelende over een door de regenten van de steden af te leggen eed2), inhoudende o.a., dat zij de inning van belastingen niet zouden tegenwerken en over de opbrengst niet eigenmachtig zouden beschikken, was door de Amsterdamsche Vroedschap goedgekeurd, doch onder voorbehoud, dat aan het artikel deze woorden zouden worden toegevoegd: „Des zullen die Staten gehouden wesen af f te doen die lasten ende assignatien waer

!) Res. Vr. No. 4, fol. 146 V: 14 Febr. 1581. — Voor dit punt: Res. St. v. HolL 1581, bl. 96: 20 Maart. — Een dergelijk protest werd door de Amsterdamsche afgevaardigden afgelegd in de Staten-vergadering, waarin besloten werd tot de oprichting van een „Raedt van Appel" in Holland. Rés. St. v. Holl. 1581, bl. 69 en 70: 15 Maart

2) De stedelijke magistraten moesten zweren, „dat sy op alle Poincten die in haerluyder Vergaderinghe sullen worden ghehandelt, principalijcken sullen hebben te letten, ende haerluyder advis geven tot vorderinge van het gemeene beste: Item, dat sy omme egeene oorsaecken den opheve, inninge, verpachtinghe, ende collectatie van alle Imposten, Accijnsen, Convoyen, Licenten, Ommeslagen, ende Contributien Staets-gewyse bewillight, directeUjek ofte indirectelijck, en sullen verhinderen, nochte eenigh gebiet over des Lands Ontf angers, Rentmeesters, ofte Collecteurs gebruycken, maer hun in alles helpen ende vorderen, omme volghende hare Ordonnantie de selve te innen ende te ontfangen; ende dat syluyden omme egeene saecken tot inhoudinge van eenige Middelen van Contributien sullen procederen, sonder daer toe te hebben last ende ordonnantie van de Staten, op poene van gestraft te worden als Perturbateurs van de gemeene ruste, ende Fauteurs van de Vyanden."

Daartegen zouden de Hooge Overheid en,de Staten zweren, dat zij zich zelf ook aan de justitie zouden onderwerpen, etc. Res. St. v. Holl. 1581, bl. 111.

Sluiten