Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stuck vanden gouvernemente Zyn Excellencie den behoorlicken eedt aff te nemen ende wederomme van staetsweghen den eedt te mogen doen in handen van Zyn Excellencie." Over de „articulen van gouvernemente" ontspon zich 24 Juni een warm debat in de Amsterdamsche Vroedschap; den 25en werd de bespreking voortgezet. Terwijl in 1579. de acté van gouvernement maar op Weinig bezwaren gestuit was 1), wilde de Vroedscha'p nu in heel wat punten niet bewilligen. Ze keurde wel goed, dat Zijne Excellencie aangenomen zou worden als „souverain ende overhoort," doch niet, dat hij macht zou hebben „van inden steden te moghen legghen ende vuytnemen garnisoenen oick den garnisoenen deur den steden te doen trecken," etc, daar dat laatste indruischte tegen hare Satisfactie2). Ze wilde daarin niet bewilligen „voor ende all eer deser stede gedaen zall zyn daer vooren goet ende volcommen"~ contentement, ende sulck gerenunchieert zullen hebben van haerluyder gerechticheyt dien angaende "byde voorsz Satisfactie vercregen." Tegen de punten 2—4 had de Vroedschap gelijke bezwaren3).

Wat punt 5 betreft, waarbij aan den Prins en de Staten machtiging verleend werd om „tot den ontfangh van de gemeene penningen van de Unie (te) mogen stellen, ofte continueren binnen elcken quartiere alsulcke ontfangers, als hun goedt duncken zall", besloot de Vroedschap bij hare resolutie op het vierde lid van het derde punt der remedie tegen alle „fauten ende abuysen" genomen te volharden4).

t

1) Hiervoor, bl. 15, vl.

2) Nml. tegen art. 4—6.

8) De nummering der punten wijkt sterk af van de nummering der artikelen van de acte van Gouvernement van 1576 in het Groot-Placaetboeck. Punt 1 = art. 1—3; punt 2 = art. 4; punt 3 = art. 5; punt 4 = art. 6; punt 5 = art. 7.

*) Waarschijnlijk genomen 15 Februari 1581; echter daar niet in de Vroedschapsresoluties te vinden.

Ze luidt: „dat het deportement [nml. van de ontvangers] generael, ende op eenen tyt zoude geschyeden. Dat oick den ontfangers gegheven zoude worden

Sluiten