Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedaen, ende by desen in dien gevalle protesteren van alle inconvenienten, die gheschapen zyn door de voorsz tergiversatie l) van die van Amsterdam, tot nadeel van het gemeene Landt te volgen."

Deze „praesentatie" hield van de zijde der Staten geen onbelangrijke concessies in. De Staten waren immers bereid afstand te doen van de voor hen voordeelige punten der Satisfactie, de regeling van art. 4 aan den Amsterdam zeer goedgunstig gezinden Prins over te laten en aan de stad eene vergoeding te schenken voor het betalen van oude schulden uit daartoe niet bestemde middelen. Toch kon het aanbod de Amstêrdamsche gedeputeerden niet bevredigen. Ze verklaarden er niet in te kunnen toestemmen zonder voorafgaand rapport „hoewel (1: soewel)2) door dien syluyden de geallegeerde renunciatie en infractie van de satisfactie wel expresselijck ontkennen3), als dat syluyden verstaen dat den ghepresenteerden Hondertsten penningh, van den Jare vythien hondert acht en tseventigh, haerluyden uyt krachte van haerluyder satisfactie ende verkregen gerechtigheydt, rechtelijcken is competerende". Om aan te toonen, dat zij niets anders zochten dan „de vorderinghe van het gemeene beste, de welcke syluyden voornamentlijck verstaen te consisteren inhetdefereren van de Hooge Overigheydt aen sijnder Excellencie," boden zij aan tot de opdracht van het gouvernement en de eedsverandering mee te werken, mits hun eene acte zou worden ter hand gesteld inhoudende: „dat sulcks niet sal strecken tot praejuditie van haerluyder satisfactie ende verkreghen gerechtigheydt; dan dat de selve, midtsgaders alle andere verkregen Acten, soo van syne Excellencie als de Heeren Staten, sullen blyven in haerluyder gheheel ende

1) Fr. tergiversation = het uitvluchten of omwegen zoeken.

2) „Hoewel" geeft geen zin. De fout zal wel op verkeerd lezen berusten.

3) Terecht ontkenden zij — mijns inziens — de renunchiatie; hiervoor bl. 12. Dat zij de infractie van de Satisfactie wilden loochenen, was echter al te dwaas.

Sluiten