Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onvermindert; naer het inhoudt van de welcke syluyden hun verstaen te reguleren, tot dat haerluyden gegeven sal wesen volkomen contentement, ofte dat op de gerechtigheyt van de voorsz satisfactie by den Rade Provinciael, by wegen van Justitie sal wesen gedecideert" 1).

De leden der Staten Van der Mijle en Van der Laen en de raadsheeren Menijn en Loosen ontwierpen nu — daartoe gecommitteerd door de Staten met advies van Zijne Excellentie — de verlangde acte van indemniteit2). De Amstêrdamsche Vroedschap — aan welke de gedeputeerden rapport genomen hadden — weigerde echter de acte, die in hoofdzaak slechts door de zinsnede „behoudens (1: behoudende)'J oock de selve Staten haerluyder defensie ende gerechtigheydt ter contrarie" van het Amstêrdamsche ontwerp afweek, „in zulcke vougen" aan te gaan. Op haar beurt stelde zij nu 15 Juli weer eene acte op, in hoofdtrekken gelijk aan het eerste concept: van de „gerechtigheydt" der Staten is hierin natuurlijk geen sprake; de slotzin van het concept luidt nu: „ofte dat het gepretendeerde van de Staten tegens de selve satisfactie4') by Justitie eyndelijck sal wesen gedecideert" Tot ééne concessie verklaarde zij zich op advies van de stadsadvocaten bereid: ze wilde zich „conform maken, de andere Steden in 't poinct van het veranderen van de Magistraet op ongewoonlijcke tijden"5).

1) Res. St v. Holl. 1581, bl. 335 en 336: 12 Juli.

2) Res. St. v. Holl. 1581, bL 336: 12 Juli; bl. 341 : 13 Juli.

8) „Behoudens" geeft geen zin; de fout zal op verkeerd lezen berusten.

4) Ik cursiveer.

5) Res. Vr. No. 4, fol. 162—163: "15 Juli. De nieuwe Amstêrdamsche acte staat in de Resolutie» van de Staten ten onrechte pas afgedrukt op bl. 360. in aansluiting bij eene resolutie van 19 Juli. Daarover .straks nader.

De nieuwe acte is — behalve den aanhef — woordelijk gelijk aan een schriftelijk advies door de stadsadvocaten Mr. Jan van Treslong, Mr. Willem Cock en Mr. Jan van Bancken 13 Juli — na kennisname van de acte van indemniteit door de Staten aangeboden — uitgebracht Ook tot de concessie hadden de advocaten geraden.

Het advies ligt met de „praesentatie" en de acte van indemniteit in Nieuw

Sluiten