Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naem ende zegel" *) werd den 25en 's avonds luisterrijk gevierd. De Staten van Holland boden toen — tevens op kosten van die van Zeeland — in de groote zaal van het Hof een gastmaal aan aan Zijne Excellentie en aan de Staten-Generaal2). Of de Amstêrdamsche afgevaardigden bij dat feest tegenwoordig zullen zijn geweest?

Het feest werd gevierd aan den vooravond van een der belangrijkste dagen in de Nederlandsche geschiedenis, aan den vooravond van den onafhankelijkheidsdag. 26 Juli stelden de Staten-Generaal, die tevoren reeds tot de vervallenverklaring van den Koning besloten hadden, het plakkaat „op de verlatinge van de Coninck van Spaignen" vast3).

30 Juli besloten de Staten van Holland, dat eenige gecommitteerden van het Hof van Holland, welk college zelf reeds den 22en den nieuwen eed had afgelegd4), overgaan zouden tot het veranderen van den eed van alle „Officieren ende Magistraten". „Officieren", die den nieuwen eed zouden hebben afgelegd, zouden dien zoo noodig op hun beurt mogen afnemen aan uitstedige „Magistraten ende Wethouderen"5).

Krachtens dat besluit kwam omstreeks midden Augustus Mr. Dirck van Egmont vander Nyenburch6), raadsheer in het Hof van Holland, in Amsterdam aan. Hij vertrok voorloopig — na kennisgave van zijn opdracht — naar andere steden, doch zou weldra terugkeeren. De Vroedschap besloot inmiddels „regart genomen dat den gedeputeerden inden Haeghe metten anderen Staeten den eedt nyet en hebben gedaen"

1) De Staten Tan Holland spraken zelf van „de solemnele Acte, op gisteren tusschen syne Excellencie ende de Staten gepasseert." Res. St. v. Holl. 1581, bl. 388 : 25 Juli.

2) Dr. N. Japkse : Onafhankelijkheidsdag, in Bijdrag en voor Vad. Gesch. en Oudheidkunde, Reeks V, Deel I, bl. 225 en noot 2.

3) Res. St.-Gen. III, bl. 286, No. 148. R. 14 Juni; bl. 292, No. 163. R. 22 Juli bL 296, No. 167. R. 26 Juli (1581).

4) Res. St. v. Holl. 1581, bl. 376 : 22 Juli.

5) Res. St. v. Holl. 1581, bl. 404 : 30 Juli.

6) 30 Juli was eigenlijk Oasembroodt voor Amsterdam en omstreken aangewezen.

Sluiten