Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

benoemde tot hare gevolmachtigde onderhandelaars: de burgemeesters Mr. Wilhem Baerdesen en Reynier Cant, den oudburgemeester Dr. Martin Jansz. Coster, de vroedschapsleden Balthasar Simonsz. Appelman, Claes Simonsz. van Leyden 1), Govert Dircksz. Wuytiers en Cornelis Andriesz. Boelens, en den secretaris Bartholomeus van der Wiere. Aan de beide laatsten werd opgedragen „zeecker articulen omme byforme van eysch over te leveren" te ontwerpen 2).

Van de zijde der Staten werden gecommitteerd: de Heer van Mathenes, Cornelis van Beveren (gedeputeerd door Dordrecht), Govert Willemsz. Brasser (door Delft) en Francois Maelson (door Enkhuizen). Vóór het begin der onderhandelingen zouden zij „van de meriten van de saecke by den Pensionaris Oldenbarnevelt... worden geinstrueert" 3); tijdens de besprekingen zouden zij 's Prinsen eerste uitspraak niet uit het oog mogen verhezen4).,

Boelens en Van der Wiere hebben de hun opgedragen taak spoedig volbracht; reeds 17 November konden de Burgemeesters de door hen „concipieerde poincten ende articulen" aan de Vroedschap doen* voorlezen 6):

1. Eerst dat tot verseeckertheyt vant landt die stadt Amsterdam beset

a) Beter bekend als Claes Simonsz. van Heemskerck. Elias I, bl. 76.

2) Res. Vr. No. 4, fol. 183—184: 13 Nov. 1581. — Cant, Coster, Appelman en Van der Wiere waren ook 29 Juni reeds gecommitteerd tot afhandeling van de Sstisfactie-questie. Tot besprekingen was het in Juli echter niét gekomen. Hiervoor, bl. 77, noot 2.

s) Hoezeer Oldenbarnevelt als de specialiteit in de Satisfactie-questie gold, blijkt wel duidelijk hieruit, dat mannen als Mathenes en Maelson, reeds sedert jaren met de Amstêrdamsche moeilijkheden bekend, door hem „geinstrueert" moesten worden. Hierover ook: van Deventer, Gedenkstukken,

bl. ixxvi.

4) Res. St. v. Holl. 1581, bl. 571 : 10 Nov. nam.

5) Res. Vr. No. 4, fol. 184—187: 17 Nov. 1581. — In de Vroedschapsresoluties zijn de artikelen ongenummerd. Ik heb de volgende indeeling en nummering aangebracht, om eene vergelijking met het Accoord te vergemakkelijken.

Sluiten