Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal blyven met twee vendelen knechten yder van tweehondert hooffden ende dat onder twee capiteynen burgers der zeiver stadt wesende1).

2. Dwelcke twee vendelen alle maent betaelt zullen worden vuyt die middelen ende contributien binnen die voorsz stadt ende haere vrybeyt vallende 2).

3. Des1 zullen dezelve vermeerdert, onder meer vendelen verdeelt ofte vermindert mogen worden zoe wanneer die noot oft ander gelegentheyt die noot cesserende zulcx mocht vereysschen dwelck alleenlick staen sal tot believen, goetduncken ende discretie van Zyne Princelijcke/Excellencie.

4. Dat tot opmaeckinge der fortificatie der zeiver stede achtervolgende die bestecken by Zyne Excellencie gemaeckt, die van Amsterdam byden Heeren Staten zullen werden geaucthoriseert om over die platte landen zoe vanden Ouden als den Nyeuwen Amstel Diemen ende Duvendrecht te mogen ommeslaen op yder morgen ses stuvers des maents voorden tyt van ses maenden, waer inne die eygenaers betalen zullen twee deelen, ende die bruycker het derdendeel mits dat die gotshuysen van die twee deelen van haer eygen verhuyrde landen vry zullen wesen, ende dat die huysluyden in recompense van dien in tyde van noot (des Godt verhoede) binnen die stadt met haer beesten ende goederen vluchtende, den tyt die zy daer blyven alzulcke vryheyt zullen genieten als anderen burgers ende inwoonden der zeiver stede 3).

5. Ende alhoe wel tlandt van Hollant met groote ende menichfuldige schulden es belast, daer inne die van Amsterdam nyet zyn gehouden zulcx dat het beswaerlick es om die periculen van arrest ende anders in communie der zeiver te treden, Dat oick zedert der voorsz stede Satisfactie byden Heeren Staten nijet alleenlick groote sommen van penninghen vuyt die generale middelen, convoyen ende andere contributien van Hollant zijn gelicht ende tot betalinge van oude schulden verstrect Maer oick verscheyden partyen van landen zoe domeynen als geestelick ende andere goederen zyn vercoft, veralieneert, ende in betalinge van oude schulden gegeven, daer inne die van Amstelredam als mede lidtmaten van Hollant behooren te participeren, ende pro rato contentement daer voor gedaen te worden, alzoe zy by die Satisfactie

1) In Maart 1580 werden twee vendels a 150 man gewenscht. Nu wenschte men twee vendels i 200 man, in overeenstemming met den sedert kort bestaanden toestand. Hierna, bl. 133.

2) Vgl. het laatste punt van art. 4 der Satisfactie.

ยป) Behalve de slotzin overgenomen uit het ontwerp van 26 Maart 1580. Hiervoor, bl. 52 en 53.

Sluiten