Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onder den conditiƫn daer inne vervaet in gelycke gerechticheyt als andere leden van Hollant zyn gestelt, Soe zyn die van Amsterdam nochtans te vreden metten Heeren Staten in die' gemeenschap van alle die schulden des gemeyne landts te treden, ende van tgundt hen vuyt zaecke voorsz. voor haer contingent competeert affstant te doen, Mits daer voor in voldoeninge van de Heeren Staten ontf angende tgundt hier volcht, zonder dat hier onder vervaet zullen wesen die schulden ende oncosten byden steden van Hollant int particulier in die voorleden oirloghe gemaect off verschoten, die zy onder den anderen zullen mogen liquideren, sonder dat die van Amsterdam daeromme gemoeyt, ofte yet tot naedeel van hen daer toe verstrect ofte bekeert zal mogen worden.

6. Inden eersten zullen die Staten scheyden van tdifferent die van Amsterdam gemoveert opden hondersten penninck vanden jaere 78 ende de helft vanden honderUten penninck vanden jaere 79, die zy tot haeren behouff zullen behouden, Mitsgaders daer toe die twee derdendelen vanden vyftichsten penninck inden jaere van tachtich binnen de stadt ende haere vryheyt omme geslagen 1).

7. Item alzoe die voorsz stadt byden voorige magistraten met zeer veele schulden es belast, in voughen dat die van Amsterdam tredende metten Heeren Staten in communie van haere schulden dubbelde lasten zullen dragen, als des gemeene landts ende haere particuliere, ende dat by die Satisfactie es ge conditioneert2) dat die goederen van die geestelicheyt aldaer blyven zullen aen die zelve geestelickheyt, dat daeromme die van Amsterdam byden Heeren Staten geauctoriseert zullen werden omme te handelen metten geestelicken aldaer, ten eynde zy heure resterende goederen (die zy den godtshuysen by believen ende kennisse van Zyne Excellencie alsnoch nijet en hebben getransporteert ofte gecedeert,) dien van Amsterdam tot behouff der zeiver stede als vry eygen opdragen, mits dat die van Amsterdam gehouden sullen wesen die geestelicke persoonen haer leven lanck behoorlick te alimenteren, ende den Staten zoe van die alimentatie als van die lasten op eenige der zelver goederen staende te be vry den3).

8. Dat mede die van Amsterdam tot betalinge vande renten ende lasten

In Maart 1580 had de stad om de helft van den honderdsten penning van 1580 gevraagd. Deze wensch moest gewijzigd worden, daar over 1580 geen honderdste, doch een vijftigste penning geheven was. Hiervoor, bl. 52. 2) Nml. in art 19.

8) In Maart 1580 had de stad zich niet tot deze tegen-prestatie bereid verklaard; de Prins schijnt die in zijne tweede uitspraak ook niet van haar verlangd te hebben. Ze trachtte waarschijnlijk zoo aan Oldenbarnevelt's bezwaren tegemoet te komen. Hiervoor, bl. 47 en 55.

C 7

Sluiten