Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staende tot laste van die oude ende nyeuwe kercke aldaer, bedragende met die reparatie vande voorsz kercken ende den huijsen vanden predicanten jaerlicx zullen mogen aenvaerden ende behouden

die incompsten vande memorien ende andere kerckegoederen *) mits dat zoe verre daer yet overschyet, het zelve verstrect zal worden tot onderhout vande predicanten aldaer, neffens die halve stuvers vanden middelen binnen der zeiver stede ende haere vryheyt procederende, waer mede zy gehouden zullen wesen alle heure predicanten te onderhouden, zonder daer toe eenige vordere assistentie vande Staten te eysschen, ende zoe daer yet te cort compt, zullen die van Amsterdam tzelffde viiyt die voorsz gheestelicke ofte andere goederen suppleren2).

9. Ende hoe wel die van Amsterdam met recht souden mogen sustineren ongehouden te zyn in die betalinge ende reductie vande renten staende tot laste vant gemeene landt van Hollant gedurende die voorleden oorloghe vervallen, vuyt oirzaecke dat die rentiers nyet en zyn betaelt, overmits die penningen gecomen vande middelen daer toe gedestineert byden Staten zyn gelicht, ende tot onderhout vanden oirloge bekeert, ende mitsdien schulden zyn byden Staten voor die Satisfactie der voorsz stede gevallen ende gemaeckt, Nochtans omme te eviteren alle questien ende geschillen die tusschen den Heeren Staten ende die van Amsterdam hier inde zyn geresen ofte noch verrysen, soe zyn die van Amsterdam te vreden die voorsz betalinge ende reductie mede tot haeren laste als ander leden van Hollant te nemen, ende die bryeven neffens andere steden naer ouder gewoonte te versegelen, mits dat heure burgers ende inwoonders als andere inwoonders van Hollant van haere achterstallige renten die voorleden oirloghe verschenen mede zullen werden betaelt ende gededuceert *) Ten waere die Heeren Staten eenige swaricheyt mochten moveren int betalen off reduceren vande renten" die eenige der vorige magistraten in die voorleden oirloge verschenen zyn, waer inne zy sulcx mogen procederen off disponeren als heuren goeden raet gedragen zall4).

1) Zouden we hier onder „kercke goederen" moeten verstaan verdere pastoriegoederen, als vicarieën, getijden, e.d. ? Waarschijnlijk wel, daar anders, de uitdrukking „memorien ende andere kercke goederen" vreemd aandoet Er tegen spreekt, dat Amsterdam in dat geval met geen woord repte van de kerkfabrieksgoederen (de „kerckelijcke goederen" van art. 11 van het Accoord)J en we dus moeten aannemen, dat ze het behoud dier kerkfabrieksgoederen als van zelf sprekend beschouwde.

2) Het is een nieuw artikel, dat wel zijn oorsprong zal vinden in de moeilijkheden met het Geestelijk Kantoor in Delft. Hierna, hoofdstuk 8.

8) Vgl. hiermee art. 7 (onder het hoofd: Over art. 15) van het ontwerp van Maart 1580 en het bijbehoorend artikel-van 's Prinsen tweede uitspraak. 4) Over dit laatste punt: bl. 101 en 102.

Sluiten