Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10. Dat oick omme te eviteren roe wel die menichfuldicheyt van processen die tusschen den Heeren Staten ende die van Amsterdam tot verder misverstant ende affkeer souden mogen verrijsen, als te doen cesseren ende ophouden die processen die aireede by die van Amsterdam den advocaet fiscael, die vande rekeninge ende' eenige rentmeesters gemoveert syn, ter cause van verschenen onbetaelde renten, die welcke zoe die voorsz stadt aen die tholle van Gheervliet, domeynen, ende beden als heure burgers aenden domeijnen ten achteren zyn, voor ende geduijrende die voorleden oirlogen vervallen, die welcke den Heeren Staten (doch zonder rechtelicke forme van confiscatie) willen sustineren als geconfiskeerde goederen tot onderhoudt der oorloge bekeert te hebben, die van Amsterdam ende heure burgers in betalinge vande zelffde achterheyden gegeven zullen werden zeeckere partyen van domeynen, tot het voorsz achterwegen monterende, die welcke by twee vuijten Raede provinciael ende een vuyt die vande Rekeninge byden Staten ende die van Amsterdam aen wederzyden te eligeren binnen den tijt van twee maenden sullen werden op heure weerden in redelicheyt gepryseert, op welcke pryseringe die van Amsterdam gehouden sullen wesen die zelve in solutum aen te nemen, ende als heur eygen goet behouden1).

11. Sullen mede dié van Amsterdam omme wech te nemen tdifferent tusschen hen ende den Staten opt schoutambacht der zeiver stede geresen2) quijt ende ontslagen blijven van driehondert ponden sjaers van tvoorsz schoutambacht, ende zal voorts het voorsz schoutambacht metten emolumenten in haeren handen blyven tot dat byden Heeren Staten henluyden die 20m ponden vuyt die domeynen zullen wesen betaelt die zy daer voor hebben gefurneert, off tot dat die Heeren Staten met hen daer op anderssins sullen wesen geaccordeerts).

12. Soe veele aengaet het articule der Satisfactie spreeckende van die paelkist, alzoe daer van proces voorden Hove van Hollant es hangende, zullen partyen b»nc inde daer inne blyven op heure goet recht gelyck oick die van Amsterdam sullen blyven onvercort in haere privilegiën, handvesten, octroyen, keuren, rechten ende usantien volgende die Pacificatie ende Satisfactie4).

!) In Maart 1580 had de stad nog betaling in geld willen ontvangen; dit komt mij althans waarschijnlijk voor, omdat toen nog in één adem gesproken werd van de betaling van de renten op het gemeene land en van die op de domeinen. Hiervoor, bl. 54. — Naar 's Prinsen uitspraak op dit punt laa zich slechts gissen.

2) Hierna, hoofdstuk 9.

3) Zelfde wensch in het ontwerp van Maart 1580; door den Prins toegewezen. Hiervoor, bl. 53.

4) Cf. het slot van het ontwerp van Maart 1580 Hiervoor, bl. 55.

Sluiten