Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13. Ende zoe verre ijemant vuyt der stadt voorsz ter oirzaecke van vrese off anders soude willen vertrecken, en zullen die Heeren Staten den zeiven gheen verhinderinge doen aen heuren persoon ofte goederen1).

Eene vergelijking van die artikelen met het ontwerp van 26 Maart 1580, vermeerderd met de toevoegsels van den 31 en, leert, dat de Amstêrdamsche regeering in hoofdzaak op haar oude standpunt was blijven staan. In zake de vendels had zij haar eischen zeer gematigd, waarschijnlijk in de verwachting, dat de Staten de regeling van het garnizoen wel aan de haar welwillend gezinden Prins zouden overlaten en zij in dat geval wel zou kunnen rekenen op de beloften door hem in zijn brief van 30 Juni 1580 gedaan. Het artikel (4) over de fortificatie en „bewaernisse" van Muiden, Naarden en Weesp kon vervallen, daar de Staten op dat punt nu diligent waren 2).

In zake de communie der oude schulden werd nu niet meer verzocht om f35.000 noch om uitbreiding van de ambachtsheerlijkheid noch om extensie van de palen en limieten. Evenmin hooren we meer van het nomiriatierecht van de baljuwen of van de vrije jaarmarkten. Ook over de acdjnsverhooging wordt verder gezwegen. Oldenbarnevelt's scherp verweer had de stedelijke regeering wel duidelijk gemaakt, dat op eene vervulling van hare buitensporige eischen van de zijde der Staten niet te rekenen viel, hoe bereid de Prins van

J) Is dat eene korte omschrijving van art. 22 der Satisfactie, welk artikel 31 Maart 1580 aan het ontwerp van den 26en werd toegevoegd? Zoo ja, hoe kwam men er toe, de woorden „sonder eenigh belet ofte hindernisse' te betrekken op de Staten, terwijl zij toch klaarblijkelijk op de Amstêrdamsche Katholieke en Spaanschgezinde regeering van Februari 1578 sloegen ? Hiervoor, bl. 54 en noot 3; Ter Gouw VU., bl. 285. — Het recht van exue was dadelijk na de Alteratie afgeschaft; over de goederen van personen, die zich bij den vijand ophielden, hadden de Staten-Generaal een plakkaat uitgegeven. Het geheele slot van het Satisfactie-artikel kon dus worden weggelaten. Res. Vr. No. 4, fol. 11 v°: 30 Juli 1578; fol. 169 v°i 26 Aug. 1581.

*) Hiervoor bl. 51. — Over het garnizoen dier steden, hierna bl. 137. — Over fortificatieplannen: Wagenaar, t. a. pL, Stak I (Deel II, Boek X), fol. 390 en 391.

Sluiten