Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het laatste punt van art. 9l) voorloopig weg te laten; het zou echter weer aan het artikel toegevoegd mogen worden, indien de Staten anders het verzoek om die betaling en reductie der renten zouden weigeren.

Daar de Vroedschap wel begreep, dat de Staten de artikelen niet onveranderd zouden aannemen, werd aan de gedeputeerden eene procuratie verleend, waarbij hun macht werd gegeven om „te saemen of tmerendeel van hen" met de Staten te gaan onderhandelen „tot finale offhandelinge vande Satisfactie" en om „daer toe den voorsz articulen te mogen vermeerderen, verminderen, ende voorts alles daer in te doen zoe heuren goeden raet gedragen zal" 2).

Op de dagvaart in Den Haag, welke 21 November geopend werd en welke o. a. beschreven was „opde Satisfactie van die van Amsterdam" 3), verschenen van de zijde van Amsterdam alle benoemde gecommitteerden, behalve Claes Simonsz. van Leyden4). Den 22en begonnen zij de besprekingen met de gecommitteerden der Staten, aan wie ook volmacht verleend was5). De onderhandelingen hadden geen vlot verloop, daar beide partijen zich op te zeer verschillende standpunten geplaatst hadden. Den 25en zonden de Amsterdammers een bode met missiven naar de stad. Ook na diens terugkeer en de aankomst van den eenigen nog afwezigen gecommitteerde Claes Simonz. van Leyden werd geene overeenstemming verkregen 6). De Amsterdammers hielden aan hunne eischen vast.

!) Hoewel de artikelen ongenummerd 'zijn, wordt op deze plaats gesproken van „tleste poinct van tzeste articule". Ik heb bij de nummering daarmee maar geene rekening gehouden.

2), Res. Vr. No. 4, fol. 184—187 : 17 Nov. 1581.

*) Rijksarchief in N.-Holland: te Haarlem. Brieven van Gecommitteerde Raden van West-Friesland en het Noorder-kwartier I, 1573—1582: een brief van de Gecommitteerde Raden aan de Burgemeesters van Medemblik, dato 16 November 1581.

4) Volgens posten in den rapiamus van thesaurieren 1581 : 122 v° en 123, 123 v"; Rap. v. thes. 1582, fol. 118, 120 v°.

B) Res. St. v. Holl. 1581, bl. 579: 21 Nov. nam., en eene kantteekening.

*) Rap. v. thes. 1581, fol. 131. Daar aan de gecommitteerden volmacht ver-

Sluiten