Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meeren. Hoewel de Amsterdammers voornemens geweest waren de verklaring aan het oordeel hunner committenten te onderwerpen, schijnt daarvan te zijn afgezien1). Het geresumeerde artikel zal waarschijnlijk 'onveranderd in het Accoord zijn opgenomen.

Van 4 December dagteekenen de „Poincten ende articulen tusschen den Heeren Staten van Hollant ter eenre ende den Burgermeesteren ende Regierders der stadt Amstelredam ter andere zyden gemaect opde affstandt vande Satisfactie der voorsz stede ten wederzyden". De edelen en steden ontvingen copieën van dat stuk: 14 December zouden zij het oordeel hunner committenten over het ontwerp-accoord moeten inbrengen2).

De heb geen onderzoek ingesteld naar de besluiten door de verschillende stedelijke vroedschappen over dat concept genomen. Van Rotterdam weet ik, dat daar 18 December besloten werd, dat de gecommitteerden zich „diesaengaende de meeste stemmen vande anderen steden... sullen conformeren" % Keurde Rotterdam het ontwerp al niet onvoorwaardelijk goed, ernstiger bezwaren hadden — zooals we dadelijk zullen zien — Haarlem en Enkhuizen.

*) Res. St. y. Holl. 1581, bl. 602: 1 Dec. — In den rapiamus worden op 1 Dec. en volgende dagen geen reizen, hetzij van gedeputeerden, hetzij van boden met missiven vermeld. Rapport was eigenlijk ook onnoodig, daar aan de gedeputeerden volmacht gegeven was. — Toevallig schijnt het mij niet, dat juist nu er sprake was van rapport en de Staten misschien voor een hernieuwd raadplegen der schutterij in Amsterdam beducht konden zijn, op dienzelfden len December besloten werd „dat de Resolutien, genomen tegens de vergaderinge van de Schutteryen, dan in ordinaris saken, aen de Steden sullen worden overgesonden." Res. St. v. Holl. 1581, bl. 602: 1 Dec. Hiervoor,'bl. 70, noot 3.

2) Res. Vr. No. 4, fol. 187 v«—189 v°: 11 Dec. 1581; Gemeente-archief van Gouda: in de portef. Ingekomen stukken, 1581—1584.

*) Stedelijk archief van Rotterdam: Resolutien van de Vroedschap No. 3, bl. 853. — We zullen uit deze resolutie wel mogen besluiten, dat Oldenbarnevelt — die in de zitting tegenwoordig was — met de verkregen overeenkomst niet bijzonder ingenomen was. Begrijpelijk, daar het concept vrij voordeelig voor Amsterdam was.

Sluiten