Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De beraadslaging over het concept-accoord had 11 December in de Amstêrdamsche Vroedschap plaats. Nadat de Burgemeesters er de Vroedschap op gewezen hadden, dat er „int mmste gheenhope es omme yet vorder tot vordel deser stede te conditioneren', besloten de zes-en-dertigen - na

Voor ÜtT *7 ^ °nvcrandcrd aan te nemen.

Voor het geval de S aten niet van gelijken zouden doen, zou

end JT ï?P C°nCept' doch ook -besoignen

tatdf K r WAderZyden overgelevert" als van onwaarde beschouwen. De stad zou zich dan „met alzulcke

1 wdelc»behelpen'*

vinden, ende het vuijtcommen Godt den Heere bevelen" ï

19 DetS %VerguderiDS Van de Staten ™ Holland, die 19 December m den Haag geopend werd, verklaarden zoowel

dthecïn11/8 ^Stcrdam we*ens d« ^oeüijke tijdsomstantoed t V* eCnvacht ï0^1 °°odigmaakten,hetconcept goed te keuren. Er werd besloten, dat „de voorsz Poincten ende Articulen in behoorfijcke forme, ende Brieven vT Accorde suUen worden ge-extendeert, onderteeckent, enTe be-

eefstnW » F "ÏT .* ^ °mme met

cklnt . / F™ E,feUende ^pprobeert, ende mede geteyckent ende bezegelt te mogen worden." Amsterdam verklaarde

Tm aarhlSeCOnUmtteerten. "Mr Zi,'ne Exc^tie te zenden om aan hem - na approbatie van het accoord - den eed

£ doorTn" ^ 16 1CÊgen: * ** -in, wilde

zi, door den commissaris van de Staten den eed in de stad laten vernieuwen als in de andere steden2).

bevatten ™ AcCOrde" .van 20 December gedagteekend,

na eenf meuw* inleiding - de artikelen van het concept in onveranderden vorm 3). Het toegevoegde slot^Alle het welcke de Staten ende die van Amsterdam voornoemMen wederzyden elckanderen belooft hebben ende toegeseyd?' etc

£ Res. Vr. No. 4, fol. 187 v0_i89 v0: H Dec. 1581.

Sluiten