Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorsprong gehad hebben op de gecommitteerden der Staten, cue zich slechts konden en mochten steunen op 's Prinsen eerste uitspraak en de raadgevingen van Oldenbarnevelt*).

Art. 1 van het Accoord2) behelst de wederzijdsche renunaÜ Satisfactie en van de daarop afgelegde eeden.

Art. 1 van het concept is geheel overgegaan in art. 2 van net Accoord.

Art. 2 van het concept is overgegaan in art. 3 van het Accoord, doch met toevoeging van de woorden: „so verre dese ve strecken moghen; indien niet, uyt andere des ghemeene Lantfe) penningen : mits dat, so verre de Soldaten inden Lande van Hollandt in Garnisoen legghende met Laken betaelt worden, de Garnisoenen binnen der voorsz. Stede mede eens m t Jaer een Maent betalinge aen Lakens sullen ontfangen, sonder meer.

Art. 3 van het concept is geheel overgegaan in art. 4 van het Accoord. Er werd een nieuw artikel bijgevoegd (art. 5) uidende: „Wel verstaende, dat, by soo verre sijnExcellentie Iden noodt sulcx vereysschende) 't voorsz. Garnisoen quame te vermeerderen, als dan 't selve Garnisoen van't servys-gelt sal worden betaelt, in conformite van andere Steden van nollandt.

Art. 4 van het concept is geworden tot art. 6 van het Accoord met dit verschil, dat van iederen morgen niet geheven zouden worden zes stuivers per maand gedurende zes maanden, doch dne stuivers per maand gedurende twaalf maanden, te verdeelen over twee jaar. Aan het artikel werd bovendien meer * kracht bngezet door de toevoeging: „ende so verre yemant onwdhgh soude moghen worden ghevonden, sullen de selve

1) Oldenbarnevelt was tijdens de onderhandelingen, blijkens de presentiebisten, ter Statenvergadering aanwezig. De Staten hadden zijne aanwezigheid waarschnnlijk niet verwacht, andets zouden zij hem wel als gecommitteerde benoemd hebben. Hiervoor, bl. 95.

A Ü w ^ nummerin* onÜeend de Handvesten der stad Amstelreaam, bl. 47, vl.

Sluiten