Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

realijcken ende metter daedt daer toe moghen doen constringeren, niet tegenstaende eenighe oppositie of te provocatie ter contrarien." '

Art. 5 van het concept is geworden tot art. 7 van het Accoord, echter met weglating van de geheele inleidende beschouwing. Art. 7 valt met de deur in huis: „Voorts zullen de voorsz van Amstelredam treden inde gemeenschap ende communie van de oude schulden", etc. De toespeling op de inleiding: „ende van tgundt hen vuyt zaecke voorsz voor haer contingent competeert affstant te doen", is natuurlijk ook vervallen. De uitzondering gemaakt voor de schulden van de Hollandsche steden - in het Accoord genoemd „de groote Rekeningen vande Steden" — werd bijbehouden, met invoeging van de woorden: „d'welcke, volgende de resolutie vande Staten, toegezegelt berustende zijn onder den Secretaris de Rechtere". Aan het artikel werd verder nog toegevoegd: „Welverstaende dat hier onder niet sullen wesen vervaet alsulcke penninghen, als eenighe Burgheren ende Inwoonderen van Hollandt bij leeninge hebben opgebracht in den voorleden Oorloge, sonder eenige goederen in pantschappe, als anderen, daer voren ontfangen te hebben, d'welcke by vercoopinghe uytten Geestelijcke goederen, met pantschappe belast, soo verre die mogen strecken; ende indien niet, by verkopinge van andere Gheestelijcke goederen betaelt sullen worden, volgende 't slot vande rekeninge, 't gene by die vande Camere vande Rekeninghe daer van aireede is ghemaeckt en noch gemaeckt sal worden."

Art. 6 van het concept is sterk veranderd overgegaan in art. 8 van het Accoord. De stad zou wel mogen behouden den heelen honderdsten penning van 1578 en den halven van 1579, doch in plaats van het verlangde tweederde gedeelte van den honderdsten penning van 1580, zouden de Staten haar nog betalen „de somme van dertigh duysent ponden, van XL grooten, te betalen op ses naevolgende Jaren by egale portie daer van het eerste Jaer van betalinge verschenen sal wesen Mey Anno vier-ende-tachtich eerst comende. Ende

Sluiten