Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Accoord, Ook hier werden niet alle Amstêrdamsche wenschen ingewilligd. De memoriën zouden niet gebruikt mogen worden als kerkfabrieksgoederen, doch slechts tot onderhoud der predikanten (art. 11). De halve stuivers van de rantsoenen zouden voor de predikantsbetaling in Amsterdam slechts mogen worden aangewend, in geval van een tekort; anders moest de Amstêrdamsche regeering ze „laeten comen, beneffens het innecomen vande Kercken, yeghekjck inden sijnen, tot onderhoudt vande Predicanten onder de Ambachtsheerlijckheydt ende Baljuschappe van Amsterlandt."

Art. 9 en 10 van het concept, handelende over de achterstallige renten, zijn vervangen door art. 13 en 14 van het Accoord. De voorslag in art. 9 gedaan, dat de stad mede op zich zou nemen de betaling en reductie van de renten, staande tot last van het gemeene land van Holland, op voorwaarde, dat ook aan haar burgers en inwoners betaling en reductie van achterstallige renten zou geschieden, is niet geaccepteerd; evenmin die in art. 10 gedaan, om aan de stad en haar burgers tot betaling van achterstallige renten op de domeinen, e. d. eene door. arbiters op gelijke waarde geschatte hoeveelheid domeinen te geven. De questie der renten', een der groote struikelblokken bij de onderhandelingen, is in het Accoord niet tot eene oplossing gebracht. In art. 13 van bet Accoord werd niet meer overeengekomen, dan dat de questie over „de betalinghe ende reductie vande renten1), voor ende ghedurende den voorleden Oorloghe ghevallen ende verschenen, als oock het achterwesen op den tolle van Geervliet, ordinaris beden ende domeynen van Hollandt tot den dagen vande Pacificatie... so wel de Stadt als den Burgeren ende Inwoonderen belanghende" onderworpen zou worden aan de arbitrage van eenige leden van het Hof van Holland, van wier oordeel geen „reductie, reliëf ofte eenigh vorder versoeck" veroorloofd zou zijn; aan Amstêrdamsche burgers zou de justitieele weg open blijven. In

J) Nml. -die ten laste van het gemeene land. _

Sluiten