Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dam „in veele, jae in 't meerendeel van de voorschreve Articulen, soo rijcke ende liberale presentatie" aanboden. Ze vond dat des te vreemder, „aengemerckt de selve in haer wesen blyvende, de Heeren Staten soo avantagieus, jae vordelijcker soude zijn, dan die van Amsterdam selver." Om nieuwe geschillen te voorkomen, had de regeering van Enkhuizen echter „naer veele ende verscheyden disputen ende swarigheden" de artikelen 1 tot en met 9, en ook artikel 11 maar goedgekeurd. Wat art. 10 betreft, hoewel zij het „een saecke van sonderlinge importantie, ende van groote consequentie" vond, wilde zij zich hierin naar de meeste stemmen schikken; van geÜjken, wat betreft de art. 17 (over de privilegiën) en 18 (over de octrooien)1). Bezwaren had zij vooral tegen de artikelen 12 tot en met 16. Art. 16, handelend over depaelkist, moest haars inziens geroyeerd worden; ook art. 13 kon in het geheel geen genade in haar oogen vinden2).

Deze resolutie werd 26 Januari 1582 aan de Staten-vergadering „voorgehouden". Op wiens aandrang het geschiedde? Mogelijk op dien van Maelson, die sedert den 19en weer ter Staten-vergadering aanwezig was? Maar welk resultaat zou deze van de voorlezing der Enkhuizer bezwaren kunnen hebben verwacht? Aan de overeenkomst tusschen de Staten en Amsterdam viel niet meer te tornen; het Accoord tot afstand van de Satisfactie was daarenboven reeds 18 Januari door den Prins van Oranje geapprobeerd. Alleen op de be-

;

Het is mogelijk, dat de resolutie van 15 December door de regeering van Enkhuizen in het bijzijn van Maelson is opgemaakt. 7 December werd hij met Boelens naar Amsterdam en het Noorderkwartier gecommitteerd. Res. St. v Holl. 1581, bl. 622: 7 Dec.

Als de resolutie van 15 December zijn geest zou ademen, dan zouden wij kunnen besluiten, dat Maelson al even weinig of nog minder dan Oldenbarnevelt (hiervoor bl. 104, noot 3) met het Accoord ingenomen was. Zou Amsterdam in de oogen der Staatsgezinde staatslieden al te zeer de winnende partij geweest zijn?

') In de Handvesten samen onder art. 17. '

2) In de volgende hoofdstukken zal ik gelegenheid hebben op die bezwaren dieper in te gaan.

C- 8

Sluiten