Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vragen1). 1 Januari besloot de Amstêrdamsche Vroedschap — nadat zij het Accoord goedgekeurd had 2) — van gelijken te doen. Hare gecommitteerden zouden tevens moeten „renunchieren vanden eedt ende plicht daer deser stadt in verbonden was den Coninck van Spaengien als voormaels Grave van Hollandt', en van Zijne Excellentie moeten „ontfangen den eedt als hoochste Overicheyt van Hollandt, mitsgaders zyne F. G. voirt eedt van onderdanicheyt" moeten doen. Hoewel men gaarne eene commissie enkel uit vroedschapsleden bestaande met de taak zou hebben belast3), moest van dat plan worden afgezien, daar de Burgemeesters „nyemant vanden Raeden en con(d)en bewilligen omme 't gundt voorsz te effectueren ende te volcommen" 4).

5 Januari begayen de gecommitteerden, de burgemeester Reynier Cant, het vroedschapslid Claes Simonsz. van Heemskerck en de pensionaris Mr. Ruysch Claesz. zich op reis naar Zeeland 5). In Den Haag zuilen de afgevaardigden der Staten, de landsadvocaat Mr. Paulus Buys en Michiel van Beveren zich bij hen hebben aangesloten6). 18 Januari 1582 had te

!) Res. St v. Holl. 1581. bl. 643 : 21 Dec.

*) Het Accoord was toen reeds door de Staten bezegeld; 1 Januari werd besloten, dat de Burgemeesters het ook met «deser stede secreet zegele" zouden mogen bezegelen.

3) Als motief werd opgegeven: „ Alzoe mijnen Heeren den Burgermeesteren in andere nootelijcke zaecken daer deser Stede ende tgemeen Landt veele aen gelegen es zyn geempesscheert." Welke gewichtige zaken dat waren, is mij niet gebleken. Misschien de aanstaande verkiezing in Amsterdam, met het oog op welke de afreis der Staten-gecommitteerden werd bespoedigd, opdat Reynier Cant maar vóór die electie thuis zou kunnen zijn 7 Res. St. v. Holl. 1582. bl. 1 en 2: 8—16 Jan.

4) Res. Vr. No. 4, fol. 191 v«—192 v«: 1 en 3 Jan. 1582. Men besloot tot de eedsverandering ook, omdat eenige Hollandsche steden „nyet en wil(d)en verstaen tot tnemen van eenige resolutie voor den eedt voorsz gedaen (zou) wesen."

6) Rap.'v. thes. 1581, fol. 123 v»; 1582, fol. 118.

6) Res. St. v. Holl. 1581, bl. 643 : 21 December. Van Beveren was naar Den Haag ontboden. Na het bezoek aan den Prins zouden Buys en Van Beveren naar de Staten-Generaal in Antwerpen moeten gaan. Ook: Res. St. v. Holl. 1582, bl. 2.

Sluiten