Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE HOOFDSTUK

De questies van de vendels en van de paalkist (art. 4—6 en art. 13 van de Satisfactie)

De Vendels

In Maart 1578 waren volgens het bepaalde in art. 4 van de Satisfactiex) in Amsterdam vier vendels opgericht, samen tellend zeshonderd manschappen. Tot bevelhebbers waren

J) In art. 4 was o.a. bepaald: „sal sijne Excellentie ende de Staten tot dien eynde, ende tot koste van 't ghemeen Landt, uyt het Corpus ende Burghers der voorschreven Stede, behalven alleenlijck uyt denghene, die teghenwoordigh onder eenige Vendelen in dienste van sijne Excellentie sijn, aen nemen terstont nae de voorsz. casseringe, vier, vijf, ofte ses hondert persoonen, tot sijner Excellentie ofte der Staten goede discretie, de welcke oock onder so veel Vendelen (maer ten hoochsten tot vier) verdeelt sullen worden, als sijne Excellentie ofte Staten sal gelieven. Over welcke aengenomen persoonen voor een Vendel Capiteyn gestelt sal worden de ouden Harmen Rodenburg, ende de andere Capiteyn ofte Capiteynen, mitsgaders de Bevel-hebberen, soo dickmaels alst van npode wesen sal, sal sijne Excellentie ofte de voornoemde Staten van Hollandt, met advijs vande Burghemeesters van Amsterdam eligeren uyt goede, vreedsamige ende onpartijdige Burghers, die totten tijde vande publicatie van de Pacificatie ghemaeckt tot Gent binnen der Stede van Amsterdam ghewoont hebben.... Sonder dat men de voorsz. Soldaten in andere saken eenighsints sal gebruycken binnen ofte buyten der voorsz. Stede, ofte dat sijne Excellentie ofte de Staten voornoemt, de selfde bij cassatie soude mogen verminderen onder vier hondert hoofden ten ware by verwillinghe vande Magistraet der selver Stede van Amstelredam. Ende sullen de voorsz. Vendelen alle Maents betaelt worden uyt 't gunt binnen der voorschreven Stede ten behoeve van 't Landt van Hollandt sal worden gecollecteert, soo verre 't selfde strecken mach, indien niet, uyt andere penningen by de voorschreven Heeren Staten te furneren."

Sluiten