Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangesteld Harman Rodenburgh de Oude (in de Satisfactie met name genoemd), Jan Duyn Cornelisz., Simon Hendriksz. Verwer Jonckheyn en Jacob Visscher1). Daar de vendels een Staatsch garnizoen waren, werd „het woord ende de loose" door den sergeant-majoor gehaald van de „Commissarissen tot de effectueering der Satisfactie"2). Toen deze laatsten 14 Juni 1578, enkele weken na de Alteratie, Amsterdam voor goed verheten, bepaalden de Staten van Holland, dat bij provisie de oudste Burgemeester het wachtwoord zou mogen geven 3). Ze konden dat blijk van vertrouwen gerust aan de nieuwe regeering schenken: deze was de zaak van den opstand warm toegedaan en zeer afkeerig van de Spaansche heerschappij.

Bij het tot stand komen van de Satisfactie hadden de Staten de betaling van het Amstêrdamsche garnizoen op zich genomen om in de vendels over een machtsmiddel tegenover de gewantrouwde Spaanschgezinde regeering te'beschikken4).

Ter Gouw VII, bL 297 en 298. — De drie eerstén werden 27 Mei door de afgevaardigden der schutterijen tot vroedschapslid gekozen..

2) ter GOUW VII, bl. 305. — Tijdens de korte afwezigheid der commissarissen zal waarschijnlijk Mr. Wilhem Baerdesen, die als hun plaatsvervanger schijnt te zijn opgetreden, het wachtwoord gegeven hebben. T. a. pl., bl. 305, 324, 325, 327. — Sergeant-majoor of algemeen wachtmeester was toen een huidekooper, Gerrit Claesz. Grooff. T. a. pl., bl. 298.

3) Ter Gouw VII, bl. 305, noot 1. — De origineele brief, dato 12 Juni, in: Missiven aan Burgemeesters en Regeerders van Amsterdam. Missiven van de Staten van Holland, 1572—1680. Arch. Burg. 11. — Over den vertrekdatum der commissarissen: Ter Gouw VII, bl. 383 en noot 5.

*) Cf. Oldenbarnevelt's Remonstrantie: „Insgelijcx dunct den voorsz Staten nodeloos te weesen alhier eenighe deductie te doen, dat het vierde articule van den voorsz Satisfactie meer in faveur ende tot verseeckerheyt van Uwe F. G. ende den Staten voorn., vanden stede van Amstelredame, jegens die voorgaende regierders der selver steede, als tot voordeel vanden voorsz regierders es gemaeckt." En op eene andere plaats: „Want voorsoe veel als tTVe articule vande voorsz Satisfactie belangt, tselve en is tot geen ander eynde streckende dan omme die steede van Amstelredam in goede verseeckertheyt van Uwe F. G. ende den Staten te houden." Elders nog: „Tis buijten alle apparentie dat die Staten geconsenteert souden hebben, dat binnen die

Sluiten