Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ze hadden zich daardoor weer nieuwe en zware lasten op den hals gehaald. In de eerste maand kostten de vier vendels alleen aan soldij ruim 6300 £, waarbij dan verder nog een vrij groot bedrag kwam aan extra-onkosten, salarissen van den provoost, e.d. De volgende maanden waren maar weinig goedkooper1).

Geen wonder, dat de Staten reeds kort na de Alteratie, welke in de stad eene geuzenregeering aan het* bewind gebracht had, over garnizoensvermindering dachten. Hun oorspronkelijk plan, vermindering van de getalsterkte der vendels tot 113 koppen2), heten zij echter weldra varen, maar besloten toen „by de meeste stemmen" de * compagnieën of vendels van Rodenburgh en Visscher te casseeren, tegelijk met acht

steede van Amstelredamme vuyt des gemeene lants middeelen onderhouden souden worden vier hondert burgers in soldie ten waere sij daer mede geraeent hadden den quaetwillende Burgermeesteren ende Regierders in offitie te houden."

x) Doublet der rekeninghe Reiniers van Neck voor de Staten, 1578: fol. 20, vl.

2) Res. Vr. No. 4, fol. 7 : 23 Juni: de Vroedschap kon zich met dat plan maar slecht vereenigen. Ze kon er zich niet tegen verzetten, daar eene dergelijke reductie niet in strijd was met de Satisfactie. Slechts eene vermindering tot beneden vierhonderd man was ongeoorloofd, tenzij met haar uitdrukkelijke toestemming. Cf. art. 4. — Misschien hangen met de reductieplannen samen:

1. eene reis van Reynier Cant met den sergeant-majoor Grooff en hopman Jacob Visscher naar de vergadering der Staten in Geertruidenberg om daar „te solliciteren sekere deser stede affairen". Rap. v. thes. 1578 na de Alt., foL 112 v°.

en 2. eene reis van denzelfden met Hendrik Olfertsz. Fuyck en hopman Visscher naar de dagvaart in den Haag. Rap. v. thes. 1578 na de Alt., fol. 113.

De reizen kunnen echter ook in verband staan met het voornemen der Staten om de sergeantschappen af te schaffen. In dat geval hebben de gecommitteerden succes gehad: bij die afschaffing werd eene uitzondering gemaakt* voor Amsterdam, Geertruidenberg en Den Briel. Tevens werd van het besluit, dat alle „Constabels ende Busschieters" onder vendels gesteld zouden worden, alleen de provoost in Amsterdam uitgezonderd. Res. St. v. Holl. 1578, bl. 7 : 27 Aug. — De uitzonderingen werden gemaakt, omdat Amsterdam, Geertruidenberg en Den Briel „Frontier-Steden" waren. Res. St. v. Holl. 1579, bl. 220:18 Sept. nam.

Sluiten