Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeten ontvangen als andere compagnieën in Holland. In plaats van de afwezige soldaten zou een vendel schutters de wacht moeten betrekken1).

In Maart 1579 namen twee Amstêrdamsche vendels deel aan het beleg van Amersfoort, dat de Unie van Utrecht weigerde te erkennen, waarschijnlijk het vendel, dat reeds in Muiden en Weesp gelegen had en een der drie achtergeblevenen. In de twee stadjes werd tijdelijk een vendel schutters gezonden 2). Burgemeester Baerdesen werd 23 Maart door de Gedeputeerden van de Naerder Unie gemachtigd om met de twee compagnieën, die aan het beleg, dat slechts drie dagen geduurd had, deelgenomen hadden, „te tracteren ende handelen" en wel „tot zeshonderd gulden toe voor ijder compagnie, mits nemende dach om deselve te betalen binnen één ofte twee maenden" 8). Hij wist de soldaten tot heengaan te bewegen door zich borg te stellen voor het hun toekomende bedrag van f 1200 en door hun alvast uit zijn eigen zak ongeveer f900 te betalen. In Juni besloten de Gedeputeerden der Naerder Unie hem dat bedrag, waarover hij hen aangesproken had, te doen terugbetalen uit de generale middelen in Amersfoort4).

1) Res. Vr. No. 4, fol. 35 v» en 36:29 Dec. 1578.

2) Dr. P. L. muller: De Staat der Vereenigde Nederlanden in de jaren zijner wo rding, 1572—1594, tweede uitgaaf, bl. 227. — Dr. P. L. Muller : Geschiedenis der Regeering in de Nader Geünieerde Provinciën tot aan de komst van Leicester (1579—1585), bl. 53. — Rap. v. thes. 1579, fol. % v».

s) Algemeen Rijksarchief: Notulen van de Gedeputeerden tot de Unie van Utrecht, beginnende met 30 January tot den 30 July beide 1579. St. Gen. 8383.

*) Notulen: 25 Juni. — Geschiedenis der Regeering, etc, bl. 53. — Erg helder is de financieele transactie niet: in de Notulen, dato 9 April 1579 lezen we: Alsoe op t' geit van VUIm gulden van Amsterdam gecomen groot verlies es, is geresolveert dat die van Amsterdam, te weten den soldaten ende de verschoten penningen ter oorzaecke van t' belech van Amersfoirt uyt deselve zall betaelen de somme van IXC gulden, de helft voor den tresoriers, ende de andere helft tot betalinge van de soldaeten, ende dit van t' gundt daer men meest aen verliesen zouden. [In Land-zaaken A. 1578. 1579, fol. 143 v° luidt de tekst terecht:...is geresolveert dat men dien van Amsterdam...] Moeten we hieruit opmaken, dat Baerdesen aan de soldaten niet alles, wat

Sluiten