Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van hare borgheren wederomme doen trecken binnen Wesop ende Muijden," uit welke stadjes eene Hollandsche compagnie weggenomen moest worden1). Het vendel van Visscher schijnt uitgezonden te zijn 2).

Ook in de volgende jaren hooren we nog herhaaldelijk van verzoeken tot uitzending van vendels. Slechts de belangrijkste gevallen kunnen wij hier bespreken3).

15 Jurii 1580 waren de Spaanschgezinde burgers in Zwolle, die vernomen hadden, dat de Malcontenten in de buurt waren, in de wapenen gekomen en hadden met hulp van de boeren van Mastenbroek bijna de geheele stad in hun bezit gekregen, behalve een klein gedeelte, dat zich nog in handen der goedgezinden bevond. Kampen had dadelijk eenige soldaten en burgers naar Zwolle gezonden om de goedwilligen te helpen en te ontzetten, doch de burgers waren onder weg door de Masten' broekers omsingeld en verslagen. De stad verzocht nu tijdelijk een Amsterdamsen vendel te leen, welk verzoek door de Vroedschap ingewilligd werd. Zelfs verklaarde de Amstêrdamsche regeering zich bereid om de soldaten, indien deze niet in Kampen zouden kunnen Wijven, door een vendel schutterij te vervangen. Voorloopig werd het vendel van Jan Duyn gezonden4).

Daar de Staten Amsterdam niet voldoende verzekerd achtten mét de twee overgebleven vendels van Rodenburgh en Neck, elk groot 113 man, besloten ze deze, met het oog op „de periculen die binnen Amsterdam souden mogen rysen, overmidts

a) Oud-archief der gemeente Arnhem: Land-zaaken A: 17 Oct. 1579.

2) Toen in Juni 1580 het vendel van Duyn uit de stad gezonden werd, bleven slechts de compagnieën van Rodenburgh en Neck daarin achter. Waarschijnlijk lag het vendel van Visscher toen nog in Muiden en Weesp. Res. St. v. Holl. 1580, bl. 110 en 111: 17 Juni.

3) Andere gevallen: Res. Vr. No. 4, fol. 98: 26 Febr. 1580; Res. St. v. Holl. 1580, bl. 96: 4 Juni. '

4) Res. Vr. No. 4, fol. 118 v°: 16 Juni 1580. — Bor, boek XV, fol. 216.— Res. St. v. HolL 1580, bl. 110 en 111: 17 Juni.

Sluiten