Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het vendel van Duyn was inmiddels weer in Amsterdam teruggekeerd. Jan Duyn werd kort daarop op zijn verzoek door de Staten ontslagen en vervangen door den gewezen artilleriemeester Gerrit Hendricksz. Vos, in wien de Burgemeesters een geschikten opvolger meenden gevonden te hebben1).

De compagnie van Jacob Visscher was waarschijnlijk uit Muiden en Weesp gelicht en gebruikt ter verdediging van Oldenzaal. Toen het garnizoen 24 September 1580, daartoe door de burgerij gedwongen, met den vijand moést accordeeren, moest ook Visscher beloven in drie maanden niet tegen den koning te zullen strijden2). Tengevolge van deze belofte werd het vendel na zijn terugkeer naar Amsterdam door de Staten gecasseerd3). Reeds in November werd aan Visscher bij voorbaat eene nieuwe bestelling als kapitein verleend en hem toegestaan zijne compagnie weer op te richten tot 113 hoofden, echter „sonder begrepen te zyn onder de satisfactie van die van Amsterdam" 4), m.a.w. zonder dat hem en zijn volk eene vaste maandelnksche betaling uit de gemeene middelen in Amsterdam gegarandeerd werd. Na monstering heeft Visscher zijn vendel tot 150 man mogen vergrooten5); de compagnie schijnt dadelijk in Harderwijk gelegd te zijn, waar we haar in April 1581 nog aantreffen6).

In het najaar van 1580 lagen in Amsterdam slechts de vendels van Neck en Vos, beide nog onversterkt, in garnizoen7).

i) Jan Duyn vroeg ontslag wegens ziekte en „overmits sijn Koophandel." Res. St. v. Holl. 1580, bl. 161: 30 Juli; bl. 163 en 164: 4 Aug. Terzelfder tijd vroeg en verkreeg ook Duyn's luitenant Mr. Cornelis Hamrode of Hemelroodt [misschien beter: Haemrode?] ontslag. Hij werd vervangen door Nicolaes de Wael. T. a. pl„ bl. 132: 5 Juli nam.

Over Vos als artilleriemeester: Ter Gouw VU, bl. 395.

2} Bor, boek XV, fol. 223, a en b.

«) Res. St. v. Holl. 1580, bl. 214 en 215: 6 Oct.

4) Res. St. v. Holl. 1580, bl. 252: 23 Nov. nam.

5) Res. St. v. Holl. 1580, bl. 277: 22 Dec.

6) Res. St. v. Holl. 1580, bl. 278 : 22 Dec; 1581, bl. 125: 10 April nam.

7) Tot de versterking werd nog eens besloten: Res. St v. Holl. 1580, bl. 214: 5 Oct.

Sluiten