Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met het in de Satisfactie bepaalde minimumgarnizoen van vierhonderd man werd weinig rekening gehouden. Op verzoek van de Gedeputeerden van de Naerder Geünieerde Provinciën zond de Vroedschap in October zelfs het vendel van Vos nog naar Harderwijk, op welk stadje de vijand een aanslag in den zin had % Het fort op de Lastage zou tijdens zijne afwezigheid door daartoe aangenomen wakers bewaakt worden2).

De beide vendels zijn in December 1580 eindelijk tot 150 man vergroot. Bij de aanvulling had niet gelet behoeven te worden, of wel alle nieuwe soldaten burgers van Amsterdam waren. Ook tegen deze overtreding der Satisfactie werd van Amstêrdamsche zijde niet geprotesteerd, waarschijnlijk een bewijs, dat in de sterk in bloei toenemende koopstad weinigen meer tot den krijgsdienst bereid waren. De Staten beloofden, dat alle soldaten, „niet wesende Burgers der voorsz Stede, als andere Soldaten in Hollandt sullen worden getracteert, ende gelijcke besoldingh toegevoeght ende geaccordeert"3).

In den zomer van 1581 werd ook de compagnie van Rodenburgh, die nog altijd als een der Amstêrdamsche vendels beschouwd werd, al lag ze al geruimen tijd in Harlingen, tot 150 man vergroot4).

In 1581 krijgen wij den indruk, alsof men het vendel van hopman Cater ook als een Amstêrdamsche compagnie was

Res. Vr. No. 4, fol. 138 v°: 13 Oct. —Res. St. v.Holl. 1580, bl. 233 : 2 Nov.

2) Rap. v. thes. 1580, fol. 96. — Over den aanleg van dit fort: Dr. C. P. Burger Jr. : Amsterdam in het einde der zestiende eeuw, bl. 8—10. Het besluit tot sluiting van het nieuwe fort, 2 November 1580 genomen, zal dus wel doelen op het bolwerk op den Sint-Anthonisdijk, zooals door Dr. Burger reeds werd verondersteld.

3) Res. St. v. Holl. 1580, bl. 233: 2 Nov.; bl. 234:3 Nov. nam.; bl. 257 :1 Dec. — Aan de vreemde soldaten zal waarschijnlijk meer betaald zijn dan aan de Amstêrdamsche, daar zij zich een onderdak in de stad moesten verschaffen. '

4) Res. St. v. Holl. 1581, bl. 260:8 Juni.

Sluiten